4.72.12 Neredukovaná forma some

Kvantifikátor some (s plnou samohláskou [sʌm], která je důsledkem jistého stupně přízvuku) se vyskytuje i u singuláru počitatelných substantiv (na rozdíl od nepřízvučného some [səm], [sm], které se u počitatelného singuláru nevyskytuje).
Some + singulár počitatelného substantiva označuje neurčitou, nespecifikovanou determinaci. Identita referenta není známa (nebo ji mluvčí prezentuje jako neznámou). Odpovídající český výraz je nějaký. Např. It must be some mistake. Musí to být nějaká chyba (musí jít o nějakou chybu). I saw it in some paper. Viděl jsem to v nějakých novinách. I'll tell you some day. Jednou ti to řeknu.
Rozdíl mezi some a neurčitým členem spočívá v tom, že some vyjadřuje pouze neurčitou determinaci nespecifickou. Tento rys lze ještě zvýraznit přidáním or other, např. for some reason or other z nějakého (neznámého) důvodu, z tohoto či onoho důvodu. Naproti tomu neurčitý člen vyjadřuje též neurčitou determinaci specifickou (viz 3.32.31).
U nepočitatelných substantiv a plurálu počitatelných substantiv přízvučný kvantifikátor some [sʌm] označuje dost značné nespecifikované množství nebo počet. Tento význam se uplatňuje zejména v určeních časových a místních a v určeních míry. Odpovídající české výrazy jsou nejčastěji nějaký, jistý, v plurálu několik, popř. jiné prostředky. Např. I shall be away for some time. Budu nějaký čas pryč. The railway station is at some distance from the village. Nádraží je od vesnice dost daleko. Some weeks have passed. Uplynulo několik týdnů. Podobně for some years několik let, to some extent do jisté míry, (to discuss a matter) in some detail, at some length (diskutovat o nějaké záležitosti) dost podrobně.
Jindy stojí přízvučné some [sʌm] v protikladu k jinému kvantifikátoru: jinému some [sʌm], other(s) jiní, all všichni, the rest ostatní. Tento význam se nejčastěji uplatňuje v plurálu, ale též u nepočitatelných singulárů. V češtině mu odpovídá ekvivalent některý. Např. The pace may be too fast for some children and too slow for others. Tempo může být pro některé děti příliš rychlé, pro jiné příliš pomalé. All work isn't dull; some work is pleasant. Každá práce není nudná; některá práce je příjemná.
Při anaforické referenci, tj. mělo-li by řídící substantivum určitou determinaci, existuje alternativní vazba some of + substantivum s určitou determinací, např. Our Centre organizes about thirty courses each term. Some courses/some of the course/some of them/some provide instruction in scientific English. Naše středisko pořádá každý semestr asi třiceti kursů. Některé kursy/některé z těchto kursů/některé z nich/některé poskytují výuku vědecké angličtině.
Some ve vazbě s of odkazuje buď na plurál, nebo na nepočitatelný singulár, např. some of us někteří z nás, some of the milk trochu toho mléka. Neodkazuje na počitatelný singulár, tj. nemá význam někdo z nás (s životným referentem) nebo některý z (s životným i neživotným referentem, např. některá z otázek). V tomto případě je nutno užít vazby s one: one of us, one of the questions.
Kvantifikátor, s nímž some kontrastuje, nemusí být vyjádřen, může být jen implikován, např. Some critics hold the opinion that… Někteří kritici zastávají názor, že… (some implikuje, že ne všichni). Podobně Some reports say that… některé zprávy uvádějí, že…

Poznámka: Podobně jako u neurčitého členu neurčitá determinace v případě some může být specifická i nespecifická (výjimku tvoří jen počitatelné singuláry, u nichž some vyjadřuje neurčitou determinaci nespecifickou), srov. Some pieces are missing. Několik kusů schází. Může jít jak o identifikovatelné, tak o neidentifikovatelné kusy.

Poznámka: Some se silným přízvukem má deskriptivní význam, v němž vyjadřuje vysoký stupeň dokonalosti (srov. obdobný význam českého silně přízvučného nějaký): That was ˈsome ball, wasn't it? To byl nějaký ples, že? (ohromný, vynikající apod.).

Poznámka: Some [sʌm] před číslovkou znamená „přibližně, asi“ (srov. obdobný význam českého nějaký): There were some fifty people there. Bylo tam nějakých/asi/přibližně padesát lidí.

Poznámka: V  americké angličtině se some užívá též jako adverbium míry, např. I slept some. Trochu jsme spal. (V britské angličtině je tento úzus řídký.)