14.22

Adverbia modifikující celou větu stojí nejčastěji mezi podmětem a přísudkem nebo na začátku věty. Mohou též stát v koncové pozici, ale pak jsou od předcházející části věty oddělena pauzou a tvoří samostatnou intonační jednotku. Pokud jsou též modifikátory členskými, stojí před příslušným větným členem. Tyto dvě funkce jsou v některých případech spojeny s posunem lexikálního významu.
Např. generally jako větné adverbium znamená as a rule (zpravidla, obvykle), jako příslovečné určení způsobu in all ways (všeobecně, ve všech ohledech), srov. generally, books of this kind become popular knihy tohoto druhu se obvykle stanou oblíbenými – books of this kind become generally popular knihy tohoto druhu se stávají všeobecně oblíbenými. Podobně clearly, prudently, naturally apod., např. clearly, he heard what she said (= it was clear that he heard what she said) očividně / nepochybně slyšel, co říká – he heard clearly what she said slyšel jasně (zřetelně), co říká (he clearly heard what she said má oba významy); he prudently arranged everything prozíravě všechno zařídil – he arranged everything prudently zařídil všechno prozíravě. Absolutely v pozici větného adverbia znamená certainly, indeed, kdežto jako příslovečné určení způsobu unconditionally, srov. absolutely, I believe it (= indeed / certainly I believe it) opravdu tomu věřím – I believe it absolutely věřím tomu naprosto. Unfortunately, he interfered naneštěstí zasáhl – he interfered unfortunately zasáhl nešťastně (nešťastným způsobem).
V záporné větě větné modifikátory spadají do dosahu negace, stojí-li za záporem. V postavení před záporem jsou mimo dosah negace, a tím se též často mění celkový význam věty, např. he definitely didn't promise to come (= it is definite that he didn't promise to come) rozhodně / určitě neslíbil, že přijde – he didn't definitely promise to come (= it is not definite that he promised to come) neslíbil najisto, že přijde. Podobně I really don't care about it (= I don't care about it at all) opravdu o to nestojím – I don't really care about it (= I do care, but not too much) vlastně o to nestojím; such measures necessarily don't suffice (= such measures never suffice) taková opatření nevyhnutelně nepostačují – such measures don't necessarily suffice (= such measures do not always suffice) taková opatření nemusí nutně stačit.
Yet a only mají na začátku věty funkci spojovacích prostředků (viz 13.42.4) s adverzativním významem: yet přesto, only jen(om)že, např. I've worked with him for several months and yet I hardly know him pracuji s ním už několik měsíců, a přece ho skoro neznám (srov. časový význam yet: I don't know yet ještě nevím); the flat is very comfortable, only the rent is rather high byt je velmi pohodlný, jenomže činže je dost vysoká. Only je též adjektivum s významem „jediný“ a i tato jeho slovnědruhová platnost, spojená s odlišným významem, je indikována slovosledem, srov. I met only my friend there potkal jsem tam jen svého přítele – I met my only friend there potkal jsem tam svého jediného přítele; she is an only child je jedináček – she is only a child je to jen (pouhé) dítě.
Only jako větný modifikátor stojí mezi podmětem a přísudkem, přičemž intonační centrum je na slovesném doplnění, nikoliv na slovese, např. I only translated a few pages yesterday včera jsem jen přeložil několik stránek (= all I did yesterday was translate a few pages všechno, co jsem včera udělal, bylo přeložení několika stránek).
Only jako větněčlenský modifikátor může vytknout kterýkoliv větný člen, který je pak nositelem intonačního centra. Vytýkací only stojí před členem, který vytýká, srov. I only SAW John Jana jsem jen viděl (nemluvil jsem s ním), I saw only JOHN viděl jsem jen Jana (nikoho jiného), I saw John only for a MOMENT viděl jsem Jana jen okamžik. Někdy však postavení only význam věty nemění, např. I only stayed two days – I stayed only two days – I stayed two days only zůstal jsem tam jen dva dny.
Podobnou funkci jako onlyeven i, dokonce i, např. even the director congratulated me dokonce i ředitel mi blahopřál – the director even congratulated me ředitel mi dokonce blahopřál – the director congratulated even me ředitel blahopřál dokonce i mně. Srovnej též nearly, almost (skoro, téměř) v případech jako nearly all boats were destroyed skoro všechny čluny byly zničeny – all boats were nearly destroyed všechny čluny byly skoro zničeny, almost everything is ready skoro všechno je hotovo – everything is almost ready všechno je skoro hotovo.

Poznámka: U některých postponovaných adjektiv (viz 6.62) je význam omezen pouze na jeden (zpravidla základní, nepřenesený) význam, kdežto v prepozici může mít adjektivum významů více, srov. the only agreeable person jediný příjemný člověk, jediný člověk ochotný souhlasit – the only person agreeable jediný člověk ochotný souhlasit; the only passable road jediná sjízdná silnice, jediná slušná silnice – the only road passable jediná sjízdná ulice aj.