13.31.11

Nejčastější sémantický typ přímého předmětu je předmět zasažený. Vyjadřuje účastníka slovesného děje (věc, jev, osobu), který je slovesným dějem zasažen přímo, např. she swept the floor zametla podlahu, have you watered the garden? zalil jsi zahradu?, he overturned the chair převrhl židli, they postponed their departure odjezd odložili, he cancelled the appointment schůzku odvolal, the water has flooded the cellar voda zatopila sklep, the stone smashed the window kámen rozbil okno.
Zvláštní podtyp zasaženého přemětu je životný předmět po slovesech vyjadřujících působení na mentální nebo citový stav (procesor, viz 12.22.22), např. the question confused him (ta) otázka ho zmátla, his punctiliousness annoys me jeho puntičkářství mě zlobí, the news astonished everybody ta zpráva všechny ohromila, every trifle upsets her každá maličkost ji rozčílí, the play bored us hra nás nudila, money doesn't tempt her peníze ji nelákají apod.