12.22.22 Typ procesor – mentální/citový postoj/reakce

Větný vzorec S-V-O vyjadřující mentální a citové postoje nebo reakce, percepci a kognitivní procesy, např. we all enjoyed the play hra se nám všem líbila, I hate hypocrisy nenávidím pokrytectví; she felt something sticky cítila něco lepkavého.
V tomto typu životný podmět představuje procesora (nositele procesu, postoje) a neživotný předmět to, co příslušný proces (postoj) vyvolává. Tato sémantická konfigurace může mít i obrácenou syntaktickou sturkturu: procesor může být konstruován jako předmět a jev vyvolávající proces jako podmět, např. slipshod work irritates him nedbalá práce ho dráždí, the bright light dazzled me jasné světlo mě oslnilo.