13.72.2 Doplněk předmětu vyjádřený substantivem

Substantivní doplněk předmětu je většinou obligatorní větný člen v tom smyslu, že je-li vypuštěn, dochází k změně slovesného významu. V češtině mívá doplněk předmětu vyjádřený bezpředložkovou vazbou tvar instrumentálu, srov. ekvivalenty příkladů.
S fakultativním doplňkem přdmětu se setkáváme po slovesech name jmenovat, christen, baptize pokřtít, elect zvolit, appoint jmenovat (do funkce), bring up vychovat aj., např. they named the boy John pojmenovali chlapce Jan (srov. they named him after his father pojmenovali ho po otci), they christened / baptized the child Mary pokřtili dítě Marie (srov. to christen pagans křtít pohany), they elected him chairman zvolili ho předsedou (srov. he hopes that they will elect him doufá, že ho zvolí), they appointed Mr Brown manager jmenovali pana Browna ředitelem (srov. to appoint a committee jmenovat komisi), his parents brought him up an honest man jeho rodiče ho vychovali jako čestného člověka (srov. they brought him up well vychovali ho dobře).
Většinou je však substantivní doplněk obligatorní, a to ze stejných důvodů jako v případě obligatorního doplňku adjektivního (viz 13.72.11). Např. we make you our spokesman činíme vás svým mluvčím (srov. they made him udělali ho = udělali z něho to, co je), he called me a liar nazval mě lhářem, he called me names nadával mi, you can call it poetic justice dá se to nazvat poetickou spravedlností, I call it a disgrace tomu říkám ostuda (srov. I called him zavolal jsem ho), I think it a fraud považuji to za podvod, they will think you a fool budou tě mít za blázna, I don't consider it a joke nepovažuji to za vtip (srov. I have considered it uvážil jsem to), they found him a man in his place shledali ho mužem na svém místě (srov. they found him našli ho), they declared / announced / pronounced him the winner prohlásili / vyhlásili ho za vítěze, I count it a great honour považuji to za velkou čest (srov. I counted the money spočítal jsem peníze) aj.

Poznámka: Call a make mají též vazbu s nepřímým předmětem, např. can you call me a taxi? můžete mi zavolat taxi?, I'll make you a cup of tea udělám ti šálek čaje. Jsou-li obě postverbální substantiva životná, může dojít k dvojznačnosti, např. call me John (1) říkej mi Jane, (2) zavolej mi Jana; she will make him a good companion (1) bude mu dobrou společnicí, (2) udělá z něho dobrého společníka.

Substantivní doplněk je často uvozen pomocí as, řidčeji předložkou for, např. I regard it as my greatest success považuji to za svůj největší úspěch, we look (up) on him as an authority považujeme ho za autoritu, they use the shed as a garage používají kůlnu jako garáž, they chose him as their spokesman vybrali si ho za svého mluvčího, do you take me for a fool? máte mě za blázna? aj.
Předmět může být reflexivní, např. she thinks herself a beauty myslí si o sobě, že je kráska, he considers himself an expert považuje se za odborníka, he declared himself king prohlásil se za krále, the girls disguised themselves as boys děvčata se převlékla za chlapce, they profess themselves fighters for human rights prohlašují se za bojovníky za lidská práva aj.
Jak vyplývá z příkladů, řada sloves připouští doplněk jak adjektivní, tak substantivní, např. he called me half-witted řekl mi, že jsem přihlouplý, he called me an opportunist nazval mě oportunistou; he made her famous udělal ji slavnou, he made her a good actress udělal z ní dobrou herečku; we found him very sociable shledali jsme ho velmi družným (společenským), we found him a good companion zjistili jsme, že je (připadal nám jako) dobrý společník; they believe him honest / an honest man považují ho za poctivého / za poctivého člověka; they will think you mad / a fool budou tě mít za blázna; we regard him as very capable / as an able man považujeme ho za velmi schopného / za schopného člověka aj.
Některá slovesa připouštějí mezi předmětem a substantivem be (většinou jde o táž slovesa, která připouštějí be mezi předmětem a adjektivem), např. they appointed him to be manager jmenovali ho ředitelem, they found him to be a drug addict zjistili, že je narkoman, they elected him to be chairman zvolili ho předsedou aj. As a for v tomto případě odpadá: they chose him to be their spokesman vybrali si ho za svého mluvčího, they took him to be an impostor považovali ho za podvodníka (viz 15.13.22).
V pasivních konstrukcích těchto sloves se z doplňku předmětu stává doplněk podmětu, srov. he was found alive byl nalezen živ, he was knocked flat byl sražen k zemi, he was elected chairman byl zvolen předsedou, he was appointed manager byl jmenován ředitelem, this form is regarded as an error tento tvar se považuje za chybu, this discovery can be denoted as a milestone in the history of medicine tento objev lze označit za mezník v dějinách lékařství, he is considered / believed / thought (to be) a very capable man je považován za velmi schopného člověka apod.