15.13.4

V závislosti na slovesné rekci může být konatel infinitivního děje uvozen předložkou. Tuto vazbu tvoří hlavně některá slovesa s předložkou on a for. Předložka on je v případech jako Nothing would prevail upon him to break his word. Nic by ho nepřimělo k tomu, aby zrušil své slovo. We count upon the order to be filled within a month. Počítáme s tím (spoléháme na to), že objednávka bude vyřízena do měsíce. You can always depend upon him to do what is necessary. Můžete se na něho vždycky spolehnout, že udělá, co je třeba. Jak ukazuje alternativní vyjádření větou vedlejší, člen před infinitivem může být společným členem nebo jen složkou infinitivní vazby: You may rely upon us to do our best. – You may rely upon us / on it that we shall do our best. Můžete se na nás / na to spolehnout, že uděláme, co bude v našich silách.
Naproti tomu předmětová infinitivní vazba uvozená předložkou for má širší použití, srovnatelné s vedlejší větou s that (viz 15.11.4). Vyskytuje se jednak po slovesech pojících se s předložkou for (apply žádat, arrange zařídit, call volat, hope doufat, long toužit, plead prosit, pray modlit se, prepare připravit, provide opatřit, ring zazvonit, telephone telefonovat, send poslat, vote hlasovat, wait čekat aj., viz 13.36), např. I have arranged for a car to meet you at the airport. Zařídil jsem, aby pro vás přijelo na letiště auto. The majority voted for the project to go on. Většina hlasovala pro to, aby se v projektu pokračovalo. He waited for the call to come through. Čekal, až dostane (telefonické) spojení.
Tato vazba se dále vyskytuje i po slovesech, která se nepojí s předložkou for, např. I have fixed for letters to be forwarded. Zařídil jsem, aby byla pošta posílána za mnou. For je nutné i po slovesech skupiny 15.13.21, nenásleduje-li nominální člen bezprostředně za řídícím slovesem, srov. I want you to go. Chci, abys jel. I want very much for you to go. Velice si přeji, abys jel. I hate most for a man to think himself infallible. Nejvíce se mi protiví, když si o sobě někdo myslí, že je neomylný.
Příslušnost nominálního členu za for do infinitivní vazby nebo též do nadřazené věty závisí na sémantice jednotlivých sloves, jakož i na sémantice nominálního členu.

Poznámka: V americké angličtině se for vyskytuje před nominálním členem i v případech, kde má britská angličtina vazbu bez předložky, např. I prefer for a girl not to be too smart. Mám raději (dávám přednost tomu), když děvče není příliš chytré.