13.62.3

Stejně jako těsný přístavek i volný přístavek může zahrnovat i jiné slovní druhy než substantivum, jakož i předložkové vazby v různých syntaktických funkcích, např. in favourable conditions, that is to say in clear weather za příznivých podmínek, to je za jasného počasí. He has always treated me very kindly, with consideration for my personal problems. Vždycky se mnou jednal velmi laskavě, s ohledem na mé osobní problémy.
Jako apozice bývají též někdy označována spojení typu a magnificent crisp lettuce, the size of a football nádherný křehký salát, velikosti fotbalového míče, a diamond ring, value two hundred pounds diamantový prsten v ceně dvou set liber. Tato vazba se vyskytuje i u těsného spojení, např. I have a daughter your age. Mám dceru ve vašem (vašeho) věku. Tato spojení však postrádají základní významový rys apozice, užší či širší významovou identitu jejích členů, vyplývající z totožnosti mimojazykové reference (dvojího či vícerého označení téhož). Je tedy oprávněnější je řadit k přívlastku, o čemž svědčí i možnost varianty s of, srov. a diamond ring of the value of two hundred pounds, I have a daughter of your age.

Literatura: Curme 1931: 88–92, Haugen 1953, Hockett 1955, Lee 1952, Mathesius 1912, Norwood 1954, Quirk et al. 1972: 620–648, Ševčíková 1981.