8.13 -ed

Koncovka -ed má tři výslovnostní varianty: [ɪd] po [t] a [d], např. count [kaunt] počítat – counted [kauntɪd], exert [ɪɡˈzɜːt] vynakládat – exerted [ɪɡˈzɜːtɪd], land [lænd] přistát – landed [lændɪd], avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se – avoided [əˈvɔɪdɪd] apod.
[t] po neznělých souhláskách kromě [t], např. grasp [ɡrɑːsp] uchopit – grasped [ɡrɑːspt], check [tʃek] zkontrolovat, zarazit – checked [tʃekt], laugh [lɑːf] smát se – laughed [lɑːft], surpass [səˈpɑːs] překonat – surpassed [səˈpɑːst], punish [pʌnɪʃ] potrestat – punished [pʌnɪʃt] apod.
[d] po znělých souhláskách kromě [d] a po vokalickém zakončení slovesného základu, např. heal [hiːl] hojit (se) – healed [hiːld], mention [menʃən] zmínit se – mentioned [menʃənd], prove [pruːv] dokázat – proved [pruːvd], gather [ɡæðə] sbírat – gathered [ɡæðəd], destroy [dɪˈstrɔɪ] zničit – destroyed [dɪˈstrɔɪd], betray [bɪˈtreɪ] zradit, prozradit – betrayed [bɪˈtreɪd] apod.
Většina pravopisných pravidel uvedených pro sufix -ing platí rovněž pro -ed:
Zdvojování koncového souhláskového grafému po jednoduché přízvučné samohlásce, např. grab [ɡræb] chňapnout, uchopit – grabbed [ɡræbd], beg [beg] prosit, žebrat – begged [begd], mar [maː] zmařit – marred [maːd], submit [səbˈmɪt] předložit – submitted [səbˈmɪtɪd], deter [dɪˈtɜː] odstrašit – deterred [dɪˈtɜːd] apod. Srov. jednoduchý koncový grafém po nepřízvučné samohlásce a vokálovém digrafu: limit [lɪmɪt] omezit – limited [lɪmɪtɪd], envelop [ɪnˈveləp] zahalit, zabalit – enveloped [ɪnˈveləpt], offer [ɒfə] nabídnout – offered [ɒfəd], dread [dred] děsit se – dreaded [dredɪd] apod.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se sufix -ed vyslovuje slabičně pouze po [t] a [d], slovesa končící v psané formě na -r (tj. v mluvené formě vokalicky) přibírají na rozdíl od slabičných sufixů -ing, -er, est jen [d], srov. clear [klɪə] (vy)jasnit (se), jasný, cleared [klɪəd] – clearing [klɪərɪŋ], clearer [klɪərə], clearest [klɪərɪst].

Zdvojování koncového -l v britské angličtině opět nastává i po nepřízvučné slabice, srov. control [kənˈtrəʊl] ovládat, řídít, controlled [kənˈtrəʊld] level – [levəl] vyrovnat, levelled [levld], travel [trævl] cestovat, travelled [trævld] (v americké angličtině též leveled, traveled apod.).
Podobně worship [wɜːʃɪp] zbožňovat – worshipped, kidnap [kɪdnæp] unést (dítě) – kidnapped, zigzag [zɪgzæg] pohybovat se, vést klikatě – zigzagged, panic [pænɪk] panikařit – panicked (v americké angličtině též worshiped, kidnaped) a kolísající focus [fəʊkəs] soustředit (se) – focus(s)ed.
Koncové němé -e splývá s počátečním -e sufixu: hope [həʊp] doufat – hoped [həʊpt], suppose [səˈpəʊz] předpokládat – supposed [səˈpəʊzd], provide [prəˈvaɪd] poskytnout, opatřit – provided [prəˈvaɪdɪd], singe [sɪndʒd] opálit, ožehnout – singed [sɪndʒ], dye [daɪ] barvit – dyed [daɪd] apod.
Na rozdíl od sufixu -ing se postkonsonantické -y před -ed mění v -i, např. bury [berɪ] pohřbít – buried [berɪd], supply [səˈplaɪ] zásobovat, dodat – supplied [səˈplaɪd] apod. Ale: enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] těšit se (čemu, z čeho) – enjoyed, play [pleɪ] hrát – played, stay zůstat – stayed atd.
Výjimky tvoří tvary na -ed od sloves lay [leɪ] položit a pay [peɪ] platit, které mají nepravidelný pravopis laid [leɪd], paid [peɪd].

Poznámka: Obdobnou pravopisnou změnu má v préteritu a minulém příčestí i say [seɪ] říci, avšak k tomu přistupuje ve výslovnosti též změna kmenové samohlásky said [sed], takže jde o nepravidelné sloveso (viz 8.2).

Sufixy -(e)s, -ing a -ed jsou jediné produktivní prostředky anglické slovesné flexe. Vyskytují se u převážné většiny sloves a také slovesa nově utvořená se zařazují k tomuto pravidelnému produktivnímu vzoru.