12.21.5

Přestože věty s it a there v postavení podmětu představují různé větné typy, v některých bodech se stýkají.
Formálně jsou zřetelně odlišeny, stojí-li v přísudkové části adjektivum, neboť v tomto případě se v podmětu vyskytuje pouze it, srov. it was warm / wet / late bylo teplo / mokro / pozdě – nikoliv *there was warm / wet / late apod.
Před substantivem stojí jak it, tak there. It je v tomto případě buď prázdné, např. it was Monday / summer / morning apod. bylo pondělí / léto / ráno, nebo anaforické: it's an exception je to (to = substantivní nebo větná proforma) výjimka. There je existenciální, srov. there's an exception je (existuje) (jedna) výjimka. Čeština typ s prázdným it a typ s there někdy nerozlišuje, srov. it was noon bylo poledne – there was a thick fog byla hustá mlha.

Poznámka: U slov, která fungují jako substantiva a adjektiva se setkáváme s oběma konstrukcemi, srov. There'll be light enough to find him by. (Adams 116) Bude dost světlo, abychom ho našli. – It's not light yet. (Adams 116) Ještě není světlo. V prvém případě je light substantivum, v druhém případě může jít jak o substantivum, tak o adjektivum.

K sémantickému překrývání obou větných typů dochází v případech, kdy se slovesa označujícího nějaký atmosferický jev nebo druh počasí užívá též jako substantiva, srov. it drizzled incessantly all day – there was an incessant drizzle all day celý den nepřetržitě pršelo. It je tu ovšem podmětem slovesa plnovýznamového.
Jako volné varianty se it a there vyskytují ojediněle, např. it's / there's no use / good telling you not to take any risks nemá smysl ti říkat, abys neriskoval (varianta there's no good / use je častá v americké angličtině), it's / there's time enough tomorrow zítra je dost času.

Poznámka: It's time a there's time jsou zpravidla rozlišeny, srov. it's (high) time to start (we started) je (nejvyšší) čas (je na čase), abychom začali – there's (plenty of) time, we needn't start yet je čas (spousta času), nemusíme ještě začínat.