4.61.2 Složená relativa whereat, whereby apod.

V knižním jazyce se vyskytují archaická vztažná kompozita obsahující relativní složku where a předložku: whereat, whereby, wherein, whereof, whereto, whereupon, wherewith aj., např. the means whereby (= by which) such an end is effected prostředky, jimiž se dosáhne takového cíle, the rites wherewith (= with which) the pagan Teutons had celebrated the victory of the sun obřady, jimiž pohanští Germáni oslavovali vítězství slunce. (viz 16.22.21c).