8.84.11 Pasívum sloves monotranzitivních

Obdobný způsob tvoření pasiva v angličtině a češtině (odhlížíme-li od skutečnosti, že české pasivum může mít formu reflexivní) je pouze u sloves monotranzitivních (s přímým předmětem, viz 13.31). Podmětem pasivní konstrukce je předmět konstrukce aktivní, srov. this aspect is often neglected toto hledisko se často zanedbává, some details have been omitted některé podrobnosti byly vynechány, the risk should not be underestimated riziko by se nemělo podceňovat apod. U jednotlivých sloves jsou ovšem rozdíly v rekci: anglické sloveso s přímým předmětem často odpovídá českému slovesu s vazbou genitivní, dativní, instrumentálovou nebo s předložkovým pádem, srov. the aim has been reached/achieved cíle bylo dosaženo, what is it called? jak se tomu říká? (jak se to nazývá?), what language is spoken there? jak(kým jazykem) se tam mluví? Také český akuzativ může odpovídat jiné anglické vazbě (viz 13.31.2).