16.23.2 Věty časové

Věty časové se uvozují časovými spojkami, které označují různé časové vztahy (spolu se slovesnými časy, viz 8.82.21). (a) Současnost vyjadřují spojky as když, (přitom) jak, as (so) long as dokud, when když, whenever kdykoliv, vždycky, když, while zatímco. (b) After když, (poté / potom) když, as soon as jakmile, directly / immediately (that) / the moment (that) hned, jak, no sooner... than, hardly (scarcely)... when sotvaže, once jakmile, když už jednou, when když, až uvádějí děj předcházející ději ve větě hlavní (as soon as, immediately, the moment, no sooner... than, hardly... when děj bezprostředně předcházející), (c) Before (dříve než) uvádí děj následující po ději věty hlavní. (d) Since (od té doby, co) a until (dokud ne, až) vyjadřují časovou hranici děje probíhajícího ve větě hlavní: since od jeho počátku do doby promluvy, until do jeho ukončení.
Např. As we approached the Big House across its white silent lawns, we too grew respectfully silent. (Lee 144) Když jsme se blížili k Velkému domu přes jeho zasněžené tiché trávníky, také jsme uctivě zmlkli. Whenever the boys are so submissive, they are up to some mischief. Vždycky, když jsou chlapci tak poslušní, mají za lubem nějaké rošťáctví. Strike while the iron is hot. Kuj, dokud je železo žhavé. The words were no sooner said than she regretted them. Sotva ta slova vyslovila, už jich litovala. He had hardly replaced the receiver when the telephone rang again. Sotva položil sluchátko, telefon zvonil znovu. Hardly had I touched the bell when the door opened. Sotva jsem se dotkl zvonku, dveře se otevřely. (Slovosled ve větách s no sooner... than a hardly... when viz 14.37). Once you break a leg in five places you hesitate to step out. (Gibson 304) Když si jednou člověk zlomí nohu na pěti místech, váhá vykročit. Don't count your chickens before they are hatched. Nepočítej kuřata dříve, než se vylíhnou (dokud se nevylíhnou) (= neříkej hop, dokud nepřeskočíš). Since she married, she has devoted herself to her family. Co se vdala, věnuje se své rodině. We watched them till they were out of sight. (Lee 150) Pozorovali jsme je, až byli z dohledu. (Užívání časů v časových souvětích viz 8.82.21.)
When uvádí děj současný s dějem ve větě hlavní, nejsou-li oba děje vyjádřeny telickými slovesy v prostém tvaru (viz 8.71). V tomto případě má souvětí s when v podstatě stejný význam jako souvětí s while, srov. When / while we were in England, the children were staying with my wife's parents. Když jsme byli v Anglii, děti byly u matky mé ženy. I drove (was driving) when / while John slept (was sleeping). Řídil jsem, když / zatímco Jan spal.
While, stejně jako české zatímco, však nelze užít, trvá-li děj ve větě hlavní déle než děj, který while uvádí, srov. I was having a bath when the light went out. Koupal jsem se, když zhaslo světlo. Nikoliv *I was having a bath while the light went out. *Koupal jsem se, zatímco zhaslo světlo.

Poznámka: V britské angličtině má while knižní variantu whilst, např. The jury brought in the verdict ‘suicide whilst of unsound mind'. Porota vynesla rozsudek ,sebevražda při pomatení smyslů‘.

Jsou-li děje v obou větách souvětí s when vyjádřeny telickými predikacemi, jde o děje postupné (when uvádí děj předcházející před dějem ve větě hlavní), např. When his parents died, he sold the house. Když jeho rodiče zemřeli, dům prodal.
V důsledku vidové neutrálnosti anglického slovesa slovesné děje v souvětí s when někdy připouštějí jak současnou, tak postupnou interpretaci, např. When I washed the dishes I revised my Italian lesson. Když jsem (u)myla nádobí, (z)opakovala jsem si lekci italštiny.
Until a till jsou volné varianty, následuje-li věta vedlejší za větou hlavní, např. We waited until / till they had finished. Počkali jsme, až skončili. Stojí-li věta vedlejší v čele souvětí, dává se přednost until, např. Until the results are known, any speculations are futile. Dokud nebudou známy výsledky, jsou všechny úvahy zbytečné.
Po záporném slovese v hlavní větě souvětí s till / until je prakticky ekvivalentní se souvětím s before, srov. I can't give an opinion until / before I have studied all the reports. Nemohu vyslovit názor, dokud neprostuduji / dříve, než prostuduji všechny zprávy.

Poznámka 1: Souvětí s till, until vyžaduje v hlavní větě durativní nebo záporné sloveso, srov. Until she married she lived with her brother. Než se vdala, bydlela u bratra. He didn't see a doctor until it was too late. Šel k lékaři, až když bylo příliš pozdě.

Poznámka 2: Before má poetické a archaické synonymum ere.

Na rozdíl od časových souvětí se since, v nichž děj ve větě vedlejší může vyjadřovat nejen počátek děje ve větě hlavní (např. You have done a lot of work since you came here. Od té doby, co jste sem přišel, jste udělal spoustu práce), nýbrž i děj současný s dějem ve větě hlavní (since pak označuje minulou hranici dvou souběžných dějů probíhajících až do doby promluvy, např. You have done a lot of work since you have been here. Co jste tady, udělal jste spoustu práce), v souvětích s till, until vyjadřuje děj ve větě vedlejší pouze konečnou hranici děje ve větě hlavní (např. You'll get financial aid until you're able to work again. Budete dostávat finanční podporu, dokud nebudete moci zase pracovat). Vyjadřuje-li vedlejší věta děj souběžný s dějem ve větě hlavní, není možno užít till, until, nýbrž so (as) long as (srov. You'll get financial aid as (so) long as you are ill. Budete dostávat finanční podporu dokud / tak dlouho, dokud budete nemocen).
Since se v hovorovém jazyce často kombinuje s ever, např. He has been like that ever since I have known him. Je takový, co ho znám.
Na rozdíl od češtiny se v angličtině vedlejší věty příslovečné při totožnosti podmětu ve větě hlavní a vedlejší vyskytují též s elipsou podmětu a určitých tvarů slovesa be. S touto formou se setkáváme hlavně u spojek while, when(ever) a once, např. When on holiday I dismiss all thoughts of work (When I am on holiday...). Když jsem na dovolené, zaženu všechny myšlenky na práci. Once discharged from hospital you will quickly recover your strength (Once you are discharged from hospital...). Jakmile budete propuštěn z nemocnice, budete se rychle zotavovat.
Případy se since, after a before, jako since winning the competition he has gained self-confidence (od té doby, co vyhrál tu soutěž, získal sebedůvěru), after winning the competition he gained self-confidence (po vyhrání soutěže získal sebedůvěru), before winning the competition he had little self-confidence (než vyhrál soutěž, měl málo sebedůvěry) se od předcházejících případů (while / when preparing for the competition he had little time for anything else zatímco / když se připravoval na soutěž, měl málo času na něco jiného) liší, neboť since, after a before zde fungují jako předložky a ing-ový tvar jako gerundium na rozdíl od participiální interpretace po when, while. Pro gerundiální interpretaci svědčí skutečnost, že se tyto výrazy nevyskytují s minulým příčestím, srov. *since asked, *before asked, *after asked (pouze since / before / after being asked).

Poznámka 1: Substantivní časové určení specifikované větou vztažnou by the time (that / when) (tou dobou) když, až, se blíží časovým spojkám obdobným užíváním časů (prézentu místo futura a perfektních časů k vyjádření dokončených dějů, viz 8.82.21a, b), srov. By the time (that / when) the last guest had left it was nearly midnight. (Tou dobou, kdy /) Když odešel poslední host, byla skoro půlnoc. By the time you get this letter I shall be away. V té době, kdy / až dostaneš můj dopis, budu už pryč.

Poznámka 2: Now (that) má významový odstín důsledku (v důsledku toho, že), např. Now that you mention it I do remember. Teď, když se o tom zmiňujete, si vzpomínám.