13.72.12

Doplněk předmětu se vyskytuje i po předmětu reflexivním, např. she thinks herself clever myslí si, že je chytrá (považuje se za chytrou), he wished himself dead přál si být mrtev, he saw himself famous viděl se už slavným, he considers himself witty považuje se za vtipného, he regards himself as infallible považuje se za neomylného.
Zvláštní typ rezultativního doplňku reflexivního předmětu je u sloves primárně intranzitivních a u sloves, která se obvykle nespojují s životným předmětem. V češtině tyto vazby nemají obdobu, srov. he shouted himself hoarse křičel až do ochraptění, he swore himself hoarse nadával do ochraptění, the boy ran himself breathless chlapec utíkal, až nemohl dechu popadnout, he drank himself silly zpil se do němoty, she laughed herself sick smála se, až ji všechno bolelo, he rubbed himself sore drhnul se, až se odřel, they worked themselves ill pracovali do úpadu, she cried herself sick plakala, až ji z toho hlava bolela aj.

Poznámka: Česká vazba slovesa mít s předmětem a doplňkem předmětu nejčastěji odpovídá anglické vazbě bez doplňku, srov. měla vlasy svázané stuhou her hair was tied with a ribbon, má prsty žluté od nikotinu his fingers are stained with nicotine apod. Strukturně obdobná anglická vazba slovesa have s předmětem a doplňkem předmětu je víceznačná (viz 8.32.2, pozn. 2).