8.32.2 Have jako sloveso lexikální, modální a kauzativní

Have jako lexikální sloveso „mít“ má stejné flektivní tvar jako sloveso pomocné a navíc minulé příčestí, identické s préteritem had [hæd]. Většinou se však liší v tvoření otázky a záporu.
V nedynamickém významu „mít“ vyjadřujícím různé odstíny posesivního vztahu se v britské angličtině zápor a otázka tvoří stejně jako u pomocného slovesa, srov. Have you any money? Máš nějaké peníze? I haven't a good memory. Nemám dobrou paměť. How many children have they? Kolik mají dětí?
V dynamických významech (receive, take, experience aj.) se lexikální have v otázce a záporu časuje jako ostatní lexikální slovesa s do (viz 8.82.1), např. Where do you have your lunch? Kde obědváte? We didn't have much difficulty. Neměli jsme moc obtíží.
V préteritu se tvary s do vyskytují většinou i v posesivním významu. Did you have enough money? Měl jsi dost peněz? He didn't have a good memory. Neměl dobrou paměť.
Při odkazování na jednotlivou příležitost se v britské hovorové angličtině vyskytuje místo have v prézentu have got a v préteritu had got, zejména v otázce a záporu: Has he got any reason for it? Má proto nějaký důvod? I hadn't got (vedle I didn' have i I hadn't) enough money on me. Neměl jsem u sebe dost peněz. Srovnej Do you often have colds? Míváte často rýmu? – Have you (got ) a cold again? Máš už zase rýmu?
V americké angličtině se lexikální have časuje s do ve všech významech, tedy i Do you have any money? Máš nějaké peníze? I don't have a good memory. Nemám dobrou paměť. How many children do they have? Kolik mají dětí? Have got je v americké angličtině řídké (had got se nevyskytuje vůbec).
Have s infinitivem je prostředek modality nutnostní „muset“ (viz 8.44.31). Před to se často vyslovuje [hæf]. V britské angličtině bývá i v této funkci have got. Např. There has to be some means. Musí existovat nějaký prostředek. I had to say something. Musel jsem něco říci. Modální have většinou tvoří zápor a otázku pomocí do, např. Do we have to change? Musíme přesedat? It hasn't got to be done today, has it? Nemusí se to udělat dnes, že ne? She didn't ever have to economize. Nikdy nemusela šetřit. Tvary bez do jsou řidší a vyskytují se hlavně na severu, kde nejsou synonymní s needn't, nýbrž s mustn't, srov. He hasn't to exert himself. Nesmí se namáhat. Podobně have got může mít na severu i tento význam, takže je dvojznačné (na rozdíl od jednoznačného jihoanglického úzu: „nemusím“): he's not got to do it, he hasn't got to do it (1) nemusí to dělat, (2) nesmí to dělat.

Poznámka: Následuje-li infinitiv za předmětem, jde o lexikální have s významem „mít“, srov. He has something to say and he says it well. Má co říci a říká to dobře. I had to say something. Musel jsem něco říci. Při prepozici předmětu není zřejmé, o kterou vazbu jde: the money that we had to spend (1) peníze, které jsme museli utratit, (2) peníze, které jsme měli na útratu.

Modální význam má také preteritální tvar had ve vazbě s better a infinitivem bez to. Nejde však o tvar indikativní, nýbrž kondicionálový: „raděj bych (bys, by atd.) měl“. Časuje se bez do a vyjadřuje modalitu záhodnostní. V oznamovací větě se většinou užívá v redukované formě 'd: We'd better be going. Raději bychom už měli jít. You'd better not disturb him. Raději byste ho neměl vyrušovat. Hadn't we better wait? Neměli bychom raději počkat?
Konečně má have význam kauzativní, a to nejčastěji ve vazbě s minulým příčestím, které se klade za předmět. V tomto významu se časuje v otázce a záporu s do. Podmět kauzativního have může být jak iniciátor děje vyjádřeného participiální vazbou, např. Where do you have your car serviced? Kde si dáváte mýt a opravovat auto?, tak pouhý účastník tímto dějem zasažený (bez aktivní, iniciátorské účasti), např. He had his pocket picked. Byly mu ukradeny věci z kapsy.
Řidčeji se kauzativní have pojí s infinitvem (bez to) nebo s přítomným příčestím, např. I won't have you go there. Nechci, abys tam chodil. I won't have you spreading such lies. Nepřipustím, abys šířil takové lži.

Poznámka: Postavení minulého participia za předmětem má gramatickou funkci, srov. He had the roof repaired. Dal spravit střechu. – He had repaired the roof. Spravil střechu.

Poznámka: Věta jako She had clothes brought from abroad je trojznačná: (1) Dávala si šaty vozit z ciziny, (2) Šaty jí byly dováženy z ciziny, (3) Měla šaty dovezené z ciziny.