3.11.25 Cizí plurály

Některá cizí substantiva odborného charakteru zachovávají původní plurál, který často alternuje s domácí formou. Pokud existují oba tvary plurálu, cizí tvar je omezen na odborné kontexty.
Latinské plurály: alga [ælɡə] řasa, chaluha – algae [ældʒiː], antenna [ænˈtenə] tykadlo, anténa – antennas antény, antennae [ænˈteniː] tykadla, antény, formula [fɔːmjʊlə] formule, vzorec – formulas, formulae [fɔːmjuliː], larva [lɑːvə] larva – larvae [lɑːviː], nebula [nebjʊlə] mlhovina – nebulae [nebjuliː], bacillus [bəˈsɪləs] bacil – bacilli [bəˈsɪlaɪ], cactus [kæktəs] kaktus – cactuses, cacti [kæktaɪ], focus [fəʊkəs] ohnisko – focuses, foci [fəʊsaɪ], fungus [fʌŋɡəs] houba – funguses, fungi [fʌŋɡiː], [fʌŋɡaɪ], locus [ləʊkəs] lokus – loci [ləʊsaɪ], nucleus [njuːklɪəs] jádro – nucleuses, nuclei [njuːklɪaɪ], radius [reɪdɪəs] poloměr – radiuses, radii [reɪdɪaɪ], stimulus [stɪmjʊləs] podnět – stimuli [stɪmjulaɪ], syllabus [sɪləbəs] sylabus, studijní program – syllabuses, syllabi [sɪləbaɪ], appendix [əˈpendɪks] dodatek (v knize), slepé střevo – appendices [əˈpendɪsiːz] dodatky, appendixes slepá střeva, index [ɪndeks] index, ukazatel, rejstřík – indexes, indices [ɪndɪsiːz], addendum [əˈdendəm] dodatek – addenda [-də], bacterium [bækˈtɪərɪəm] baktérie – bacteria [-ɪə], aquarium [əˈkweərɪəm] akvárium – aquariums, aquaria [-ɪə], curriculum [kəˈrɪkjʊləm] učební osnova, studijní běh – curriculums, curricula [-lə], erratum [eˈreɪtəm], [ɪˈreɪtəm], [ -ˈrɑːtəm] tisková chyba – errata [-tə], medium [miːdɪəm] prostředí – mediums, media [miːdɪə] (mass media hromadné sdělovací prostředky, zejména rozhlas a televize), maximum [mæksɪməm] maximum – maxima [-mə], minimum [mɪnɪməm] minimum – minima [-mə], memorandum [ˌmeməˈrændəm] poznámka, zápis, protokol – memorandums, memoranda [-də], spectrum [spektrəm] spektrum – spectrums, spectra [-rə], stratum [streɪt̬əm], [strɑːtəm] vrstva (horniny, společenská) – strata [-tə], symposium [sɪmˈpəʊzɪəm] sympozium – symposiums, symposia [-ɪə], genus [dʒiːnəs] – genera [dʒenərə] rod, druh aj.
Stejný tvar v singuláru a plurálu mají substantiva series [sɪəriːz] řada, série – series [sɪəriːz] a species [spiːʃiːz] druh, odrůda – species [spiːʃiːz].

Poznámka: Původní plurál data (data, údaje) od řídkého singuláru datum se v současném jazyce začíná pociťovat jako singulár. Vedle plurálové konstrukce few data are available (je k dispozici málo údajů) se vyskytuje i konstrukce singulárová, zejména ve výpočetní technice: the data is ready for processing údaje jsou připraveny k zpracování. Substantivum stamina (životní síla, energie), původně plurál od stamen (prašník), se v novém významu osamostatnilo a chápe se pouze jako nepočitatelný singulár.

Řecké plurály: analysis [əˈnæləsɪs] analýza – analyses [əˈnæləsiːz], axis [æksɪs] osa – axes [–siːz], basis [beɪsɪs] základ – bases [–siːz], crisis [kraɪsɪs] krize – crises [–siːz], hypothesis [haɪˈpɒθəsɪs] hypotéza – hypotheses [–siːz], prognosis [prɒɡˈnəʊsɪs] prognóza – prognoses [–siːz], thesis [θiːsɪs] disertace – theses [–siːz], automaton [ɔːˈtɒmətən] člověk-automat, robot – automatons, automata [–tə], criterion [kraɪˈtɪərɪən] kritérium – criteria [–rɪə], phenomenon [fəˈnɒmɪnən] jev – phenomena [–nə].
Vedle substantiv latinskořeckého původu zachovávajících původní plurál je v angličtině mnoho zcela zdomácnělých substantiv téže provenience, která tvoří jen domácí pravidelný plurál na -(e)s, např. bonuses přídavky (k platu), prémie, campuses universitní nebo školní areály (amer.), choruses pěvecké sbory, circuses cirkusy, crocuses šafrány, geniuses géniové, ignoramuses ignoranti, apparatuses (častěji pieces of apparatus) aparáty, prospectuses prospekty, pendulums kyvadla, chrysanthemums chryzantémy, geraniums pelargonie, gymnasiums tělocvičny, premiums prémie, specimens ukázky, exempláře a mnoho jiných.
S původním tvarem plurálu se dále setkáváme u některých slov přejatých z nové francouzštiny: místo nebo vedle domácího -s se píše francouzské -x. Ve výslovnosti je v obou případech domácí koncovka [z], např. beau [bəʊ] švihák, kavalír – beaux, beaus [bəʊz], bureau [bjʊərəʊ] psací stůl, byro – bureaux, bureaus [–rəʊz], chateau [ʃætəʊ] zámek – chateaux [–təʊz], plateau [plætəʊ] náhorní plošina – plateaus, plateaux [–təʊz], tableau [tæbləʊ] živý obraz, dramatická situace – tableaux [–ləʊz], adieu [əˈdjuː] sbohem – adieus, adieux [–juːz] aj.
Novofrancouzská substantiva končící na -s nebo -x mají v písmě pro obě čísla stejný tvar, ve výslovnosti je však číslo rozlišeno, neboť plurál má pravidelnou formu na [z], např. chamois [ʃæmwɑː] kamzík – chamois [–wɑːz], chassis [ʃæsɪ] šasi – chassis [–sɪz], corps [kɔː] technický vojenský oddíl – corps [kɔːz], faux pas [ˌfəʊˈpɑː] společeský přestupek – faux pas [ˌfəʊˈpɑːz]; srov. též rendezvous [rɒndɪvuː] singulár – rendezvous [rɒndɪvuːz] plurál, Sioux [sjuː] singulár – [sjuːz] plurál.
Ojediněle se vyskytují původní plurálové koncovky italské a hebrejské, např. dilettante [ˌdɪlɪˈtæntɪ] diletant – dilletanti [–tiː], libretto [lɪˈbretəʊ] libreto – librettos, libretti [–tiː], cherub [tʃerəb] andílek, cherub – cherubs andílci, cherubim [tʃerəbɪm] cherubíni, seraph [serəf] anděl – seraphs, seraphim [serəfɪm].