8.84.14 Pasívum sloves ditranzitivních

Ditranzitivní slovesa (slovesa s přímým a nepřímým předmětem, viz 13.32) mají v angličtině dvojí pasivní konstrukci, neboť podmětem pasiva se mohou stát oba předměty. V češtině naproti tomu může být podmětem pasiva jen předmět přímý. Např. everyone is given an opportunity každému je dána příležitost – an opportunity is given to everyone příležitost je dána každému, we have been granted our request – our request has been granted us naší žádosti bylo vyhověno, I was denied the pleasure of seeing you bylo mi odepřeno potěšení vás vidět – the pleasure of seeeing you was denied me potěšení vás vidět mi bylo odepřeno, he was assigned an important taskan important task was assigned to him byl mu přidělen důležitý úkol.

Poznámka: Nepřímý předmět mívá v pasivu to. Vedle toho se řidčeji vyskytuje pasivum s nepřímým předmětem bez to: a reward was given to him/given him. Volba vazby do jisté míry závisí na jednotlivých slovesech.

Volba podmětu pasivní konstrukce ditranzitivního slovesa souvisí s aktuálním členěním větným, tj. podmětem se stává předmět s nižším stupněm výpovědní dynamičnosti (viz 14.35.1), srov. John has been awarded the first prize Janovi byla udělena první cena – the first prize has been awarded to John první cena byla udělena Janovi.
Je-li přímý předmět vyjádřen infinitivem nebo větou vedlejší, může být podmětem pasivní konstrukce pouze předmět nepřímý, např. I was given to understand that…. bylo mi dáno na srozuměnou, že..., we were told to come at three bylo nám řečeno, abychom přišli ve tři, she was promised that the offer would remain open till her return bylo jí slíbeno, že nabídka zůstane otevřena až do jejího návratu.
Také v některých jiných případech bývá podmětem pasivní konstrukce jen nepřímý předmět, např. I was charged an exorbitant price naúčtovali mi (byla mi naúčtována) přehnanou cenu, we were save a lot of trouble byla nám ušetřena spousta nesnází.
Podmětem pasivní vazby může být i nepřímý předmět neživotný, např. the proposal will be given consideration o návrhu se bude uvažovat, this aspect should be given only brief mention této stránce by měla být věnována jen stručná zmínka (viz 13.32, 13.23.22).