15.32.2

Nevyjádřeným konatelem participiálního děje nemusí být podmět nadřazeného slovesa, nýbrž všeobecný konatel. V češtině se s touto vazbou setkáváme jen u některých ustrnulých přechodníkových výrazů, jinak jí nejčastěji odpovídá věta vedlejší s všeobecným činitelem v podmětu. V angličtině je tato vazba běžná u větných modifikátorů hodnotících způsob sdělení (viz 13.42.1), např. Broadly speaking, the direct method is based on the situational approach. Zhruba řečeno, přímá metoda je založena na situačním přístupu; dále v případech jako Allowing for exceptions, the rule may stand. Připustíme-li výjimky, pravidlo může zůstat. The choice of method is not a simple matter, considering the many factors involved. Volba metody není jednoduchá záležitost, uvážíme-li, jak mnoho faktorů je v ní zahrnuto. Podobně Judging from appearances / Excepting a few details / Looking at it from his point of view / Assuming their cooperation, everything is all right. Podle toho, jak vypadá / S výjimkou několika podrobností / Díváme-li se na to z jeho pohledu / Předpokládáme-li jejich spolupráci, je všechno v pořádku.
Tato vazba je omezena na více méně ustálené vazby (větné modifikátory, viz 13.42.1), jinak se mluví o dangling participle, viz 15.32.5.
Participium v tomto užití někdy přechází v předložky nebo spojky, např. concerning, regarding pokud jde o, co se týče, barring s vyloučením, excepting s výjimkou, owing to v důsledku, supposing, providing, granting za předpokladu, že aj.