9.32 Časové předložky

Čas, na rozdíl od prostoru, se vyznačuje jednorozměrností a jednosměrností. Z toho vyplývá, že mezi dvěma časovými body je možná jen jedna cesta (srov. naproti tomu prostorové across = přes, napříč, along = podél) a že, pokud jde o čas, je méně možných vztahů mezi dvěma věcmi. Prostorové vztahy vyjadřují nejen at = v, na, u, in = v, on = na, in front of = před a behind = za, nýbrž též over =nad, under = pod, at/to the right of = vpravo od a at/to the left of = vlevo od. Z posledních čtyř výrazů tři nemají časovou paralelu. Pouze over se vyskytuje v časových větách typu We were in Brighton over the weekend. Přes konec týdne jsme byli v Brightonu. Can you stay over Sunday? Můžet se zdržet přes neděli?, kde over naznačuje, že weekend a Sunday je chápáno obrazně jako něco, k čemu je možno mít vztah ve vertikálním směru. Neobrazným vyjádřením týchž skutečností by bylo We were in Brighton during/through the wekend. Can you stay until Monday?
Vzhledem k těmto vlastnostem času rozlišujeme pouze dva typy časových předložkových spojení: (1) Ta, která lokalizují děj či stav vyjádřený predikací vzhledem k časovému orientátoru (ČO) (otázky kdy?, předložky at = v, na, o, in = v, on = v, before = před, after = po, since = od, by = do, between = mezi, during = během). Přitom časový orientátor sám může a nemusí mít trvání. (2) Ta, která specifikují trvání (jež lze definovat jako kombinaci sémantických rysů rozsah + směr) děje či stavu vyjádřeného predikací (otázky: od kdy? do kdy? jak dlouho?, předložky: from od, to, till, until = do, through = od začátku do konce, throughout = po celou dobu, for = po).

Poznámka: Podobně jako u prostorových předložek, má angličtina i u časových předložkových spojení možnost kombinace předložek, např. from before the First World War od doby před první světovou válkou, until after the Second World War do doby po druhé světové válce.