13.52.11 Vztah adjektivního přívlastku k referentu řídícího (určovaného) substantiva

Primární a také nejčastější sémantickou funkcí přívlastku je stanovení vlastnosti referenta řídícího substantiva. Je to tedy funkce kvalifikační, přičemž může jít jednak o hodnocení, přisuzování vlastnosti více méně subjektivní (the best girl – nejlepší dívka, his successful play – jeho úspěšná hra, a severe famine – krutý hlad), jednak o přisuzování vlastnosti více nebo méně objektivní, rozlišující, zužující význam substantiva, vymezující, označující např. rozměry (the thin component – tenká složka), tvar (a round table – kulatý stůl), barvu (the green lights – zelená světla), stáří nebo dobu (an old house – starý dům, the present experiment – tento / současný pokus) atp. Uvnitř objektivně kvalifikujících adjektivních přívlastků se rozlišují různé významové skupiny proto, že hrají jistou roli při stanovování pořadí adjektiv v případě několikanásobného anteponovaného přívlastku (viz 13.52.12b). K subjektivně hodnotící funkci se přiřazuje funkce modalitní, vytýkající (the only occasion – jediná příležitost, a mere question – pouhá otázka) a intenzifikační, zdůrazňující (a real victory – opravdové vítězství, the true gentleman – pravý džentlmen).

Poznámka: Adjektiva s funkcí zdůrazňovací (emphasizers) mohou stát jen na místě přívlastku (nikoliv doplňku nebo jmenného přísudku), např. a real hero – skutečný / pravý hrdina (viz 6.61).

Expresivní přívlastková expletiva typu bloody, blessed, damned aj. čeština často kompenzuje jiným větným členem, např. you could hear his goddam(ned) footsteps coming right towards the room – bylo slyšet, jak se ten lotr blíží k našemu pokoji.
U činitelských podstatných jmen – deverbativ – se přívlastek vztahuje sémanticky spíše ke slovesnému základu, z něhož bylo jméno utvořeno, např. a hard worker (= a worker who works hard) – těžce pracující (viz 6.61).
Kvalifikačními přívlastky jsou vesměs pravá, primární adjektiva, kdežto u dalšího sémantického typu přívlastků, tzv. relačních, referenčních, které vyjadřují velmi obecně vztah ať už k místu, původu (the Italian police – italská policie, the Saigon jails – saigonské žaláře) či k materiálu (metallic assemblies – kovové konstrukce, steel alloys – ocelové slitiny), funkci, účelu (the experimental methods – experimentální metody, test plates – testové destičky), místu (the floor lamp – stojací lampa), času (a winter sale – zimní výprodej), objektu děje deverbálního řídícího substantiva (a shock absorber – tlumič otřesu) aj., převládají adjektiva denominální, odvozená od substantiv (Italy – Italian, metal – metallic, experiment – experimental) nebo přímo adjektivizovaná substantiva (steel, floor, test).

Poznámka: Odvozená denominální adjektiva typu golden hair – zlaté vlasy, the silvery moon – stříbrný měsíc, silken skin – hedvábná pleť, a stony heart – kamenné srdce, glassy eyes – skelný pohled mají vesměs přenesený význam.

Sémantický rozsah vztahů mezi relačními přívlastky a determinovanými substantivy je velmi široký, obecný, např. a Spanish student je buď španělský student nebo student španělštiny (viz 6.5).
Základní sémantické funkce adjektivního přívlastku jsou tedy kvalifikační (a to objektivně i subjektivně, což je značně relativní, včetně funkce modalitní a intenzifikační) a relační.