4.61.3 Relativa odkazující na větný antecedent

Relativa odkazující na větný antecedent jsou which což, whereupon načež a as jak (viz 16.22.22b), např. He treated us to one of his anecdotes, which was a sign of his good humour. Počastoval nás jednou ze svých anekdot, což bylo známkou jeho dobré nálady. He embezzled a large sum of money, whereupon his family disowned him. Zpronevěřil velkou částku peněz, načež se ho jeho rozdina zřekla. She is a foreigner, as you can tell from her accent. Je to cizinka, jak můžete poznat z jejího přízvuku.