9.32.1 Význam jednotlivých předložek

at = v, na, o (kdy + ČO): at half-past eight o půl deváté, at the end of a long examination na konci dlouhé prohlídky, at that time of night v tu noční dobu.

Poznámka: Podobně jako prostorový orientátor ve spojení s předložkou at byl chápán globálně bez ohledu na možné části a dimenze, i časový orientátor je ve spojení s at chápán globálně bez ohledu na možný časový rozsah. Proto je at jedinou použitelnou předložkou v těch případech, kdy ČO je časový bod.

in = v, za. Je-li ČO jednotka, která má nejen délku, ale i začíná a končí v určitém časovém bodě, má předložkové spojení význam kdy + uvnitř ČO, např. in the 20th century ve dvacátém století, in spring na jaře, in the morning/afternoon/evening ráno, odpoledne, večer, in my absence za mé nepřítomnosti. Je-li ČO časová jednotka, která má sice délku, ale nemá pevný začátek a konec, tj. je jakoby umístitelná kdekoliv na časové ose, má předložkové spojení význam za (jak dlouho). Např. Can a foreign language be learned in six weeks? Je možno se naučit cizímu jazyku za šest týdnů? Oba případy se mohou kombinovat, např. I shall be home in half an hour. Budu doma za půl hodiny (kdy i za jak dlouho).

Poznámka: Ve významu za (jak dlouho) se používá i within jako důraznější varianty in, např. within a week she left for Paris do týdne odjela do Paříže.

on = (1) v češtině odpovídá v, za, nebo časovému genitivu a používá se o časových obdobích, jde-li o dny, např. on Monday v pondělí, on the following day příštího dne, a o části dne, jsou-li tyto části určeny údajem příslušného dne, např. on Monday evening v pondělí večer, on the following morning příštího rána, příštího dne ráno, on the morning of the 1st June ráno prvního června. (Avšak má-li údaj takto určené části dne u sebe přívlastek, stejně jako jde-li o část dne bez identifikujícího určení, používá se in: in the late afternoon of 15th September pozdě odpoledne 15. září, in the afternoon odpoledne). (2) Ve spojení s neurčitým členem je u částí dne nahraditelná číslovkou one a odpovídá českému časovému genitivu, např. on a summer evening = one summer evening = jednoho letního večera. (3) Používá se o časových bodech, tj. analogicky k at, zvláště ve spojení s dějovými substantivy a gerundii. Předložkové spojení s on pak podává ČO jako nedělitelný celek a vylučuje tím jeho vnitřek, čili průběh. V češtině odpovídá předložkám při, hned po, těsně po aj. Např. on my arrival home při/hned po příjezdu domů, když jsem přijel domů; on hearing of his illness jakmile jsem uslyšel o jeho nemoci. Srovnej: In opening the can, I managed to cut myself při otvírání = v průběhu otvírání konzervy jsem se pořezal – On opening the can I managed to cut myself při/po otevření = jakmile jsem otevřel konzervu, pořezal jsem se. Srovnej dále: On seeing so many people, I decided to... = At the sight of so many people, I decided to... Při pohledu na tolik lidí/když jsem uviděl tolik lidí, rozhodl jsem se...
after = po: six months after her return půl roku po jejím návratu, the day after tomorrow pozítří. Srovnej: After his return to England, he became a well-known personality. Po návratu do Anglie se stal známou osobností. – On our return, he greeted us very politely. Při/hned po našem návratu nás velmi zdvořile uvítal.
before = před (tj. v čase dřívějším než ČO): before half-past seven před půl osmou. We'll finish before evening. Skončíme před večerem. Pozor na ago (adverbium) = před, tj. v čase měřeném zpět od okamžiku promluvy: The train left a few minutes ago. Vlak odjel před několika minutami.
from = od (+ ČO) The story has been handed down from the past. Ten příběh se traduje z minulosti.
since = od (+ ČO) do doby promluvy: Things have changed since those days. Věci se od těch dob změnily.
to = do: I didn't stay to the end of the meeting. Nezůstal jsem do konce schůze. To není předložka výlučně časová a v časovém kontextu se vyskytuje převážně v kombinacích typu from beginning to end od začátku do konce, from morning to evening od rána do večera apod.
till/until = do: I shall wait till ten o'clock. Počkám do deseti hodin. Until now I knew nothing about it. Do nynějška jsem o tom nic nevěděl.

Poznámka: Volba mezi till a until je do značné míry záležitost stylistická, přičemž until se používá na začátku věty. Pozor: It was not until July that she left for England. Teprve v červenci odjela do Anglie.

up to = až do: Up to last week, I hadn't received a reply. Až do minulého týdne jsem nedostal odpověď.

Poznámka:
Up to se používá pro označení horní hranice něčeho i mimo časový kontext, např. Count up to 100. Počítej do sta.

by = do (tj. v období končícím ČO): It must be finished by next week. Musí to být skončeno do příštího týdne.

Poznámka: Since a by, na rozdíl od from, to, till/until, neoznačují začátek či konec děje nebo stavu, nýbrž začátek či konec období, v němž určitý děj nastal nebo stav trval. Druhý mezní bod daného období (koncový u since a počáteční u by) vyplývá z užitého slovesného tvaru (perfekta u since) a z kontextu. Srovnej: Stay here till ten o'clock. Zůstaň zde do deseti hodin. – Be here by 10 o'clock. Buď zde do deseti hodin, tj. přijď nejpozději v deset. He lived here from 1945 to 1952. Bydlel zde od roku 1945 do roku 1952. – He has lived here since 1945. Bydlí zde (už) od roku 1945.

Poznámka: Předložka by má ještě jeden význam blízký časovému: by moonlight za měsíčního svitu. Výrazy tohoto typu však spíše než na otázku kdy odpovídají na otázku za jakých okolností. Srovnej: Do you prefer travelling by night or by day? Cestujete raději v noci nebo ve dne? – Everything was quiet during the night. Všechno bylo v noci tiché.

during = během, za (kdy + v průběhu trvání ČO): during the winter months během/za zimních měsíců.
between = mezi: between 7,30 and 8,15 mezi 7,30 a 8,15.
through = (1) Kombinuje sémantické rysy jak dlouho + vnitřkem ČO a v češtině odpovídá výrazu „po dobu“, „od začátku do konce“, např. His wife nursed him through a dangerous illness. Jeho žena ho ošetřovala po dobu nebezpečné nemoci, nebo se vyjadřuje slovesnými předponami (např. He slept right through the storm. Zaspal celou bouřku.) (2) Kombinuje sémantické rysy do kdy + vnitřkem ČO a odpovídá českému do (kdy) včetně, např. We camped there from June through September. Kempovali jsme tam od června do konce září. Toto užití předložky through je běžné pouze v americké angličtině. Jeho výhodou je, že se vyhýbá dvojznačnosti pouhého from – to: We camped there from June to September. Kempovali jsme tam od června do září (včetně?)
throughout = po celou dobu: throughout the war po celou válku.
for kombinuje sémantické rysy jak dlouho + v rozsahu trvání ČO a odpovídá (1) českému po, případně bezpředložkovému určení, např. We stayed there for three days. Zůstali jsme tam (po) tři dny. (2) Odpovídá českému na + akuzativ: I'm going away for a few days. Odjíždím na několik dní. (Vynechávání předložky for viz 13.41.22 b, pozn. 1.)