3.32.53 Determinace jiných skupin vlastních jmen

Jiné skupiny vlastních jmen mají obdobnou determinaci jako vlastní jména osobní a zeměpisná, tj. některé skupiny se užívají bez členu, jiné s členem.
Bez členu jsou jména dnů, měsíců, svátků, např. We are leaving on Monday (Tuesday, Wednesday atd.) Odjíždíme v pondělí (úterý, ve středu atd.), the conference takes place in March (April, May, June, July atd.) konference se koná v březnu (dubnu, květnu, červnu, červenci atd.), there's going to be a family gathering at Christmas (at Easter) o Vánocích (o Velikonocích) bude rodinné shromáždění; Good Friday Velký pátek, Easter Monday Velikonoční pondělí, Christmans Day první svátek vánoční, Boxing Day druhý svátek vánoční, bank holiday bankovní svátek (v srpnu) aj.
Členu se rovněž neužívá u názvů denních jídel breakfast snídaně, lunch oběd, dinner oběd, supper večeře, tea svačina, např. When is lunch served? Kdy se podává oběd? Stay to tea. Zůstaňte tu na svačinu.
Bez členu jsou dále jména jazyků, např he is learning English (French, German, Russian, Spanish, Italian, Czech aj.) učí se anglicky (francouzsky, německy, rusky, španělsky, italsky, česky aj.). Ale: translated from the Swedish přeloženo ze švédštiny. What is the English for …? Jak se řekne anglicky …?
K vlastním jménům užívaným bez členu lze též řadit jména nemocí, např. Have you ever had scarlet fever (whooping-cough, measles, diphtheria, polio, chicken-pox, pneumonia, tuberculosis atd.)? Měl jste někdy spálu (černý kašel, spalničky, záškrt, dětskou obrnu, plané neštovice, zápal plic, tuberkulózu atd.)? Ale: to have a headache, a toothache, a cold mít bolest havy, zubů, rýmu (po catch je cold též bez členu: catch [a] cold dostat rýmu).
Názvy novin mají obvykle člen, např. The Times, The Manchester Guardian, The Observer atd. Názvy časopisů jsou častěji bez členu, např. Language, Journal of Linguistics, English Studies, Endeavour aj. Ale: The Word, The Lancet (lékařský časopis).
Se členem se dále užívají jména lodí a hotelů, např. the Seagull (jachta jménem) Racek, the Mermaid (loď jménem) Mořská panna, the Titanic, the Ritz, the Hilton, the Park-Hotel aj.