14.21

Kvantifiktáory mají podle postavení ve větě různý dosah platnosti a tím ovlivňují celkový význam věty, srov. before supper the children mostly watch TV před večeří se děti většinou dívají na televizi – before supper mostly children watch TV před večeří se na televizi dívají většinou děti. V prvém případě mostly kvantifikuje watch TV (intonační centrum je na konci), v druhém children (intonační centrum je na children).
Jsou-li ve větě dva kvantifikátory, jejich význam závisí na jejich vzájemném postavení, např. few ve větách many people read few books (mnoho lidí čte málo knih) a few books are read by many people (málo knih čte mnoho lidí) má různý význam. V prvním případě few books odkazuje na různé soubory (odlišné knihy u různých čtenářů), v druhém případě je soubor knih fixní (stejný pro všechny, je možné vyjmenování).