6.84 Vyjadřování menší míry vlastnosti

Menší a nejmenší míra vlastnosti se vyjadřuje pouze analyticky pomocí less méně, least nejméně. Tento způsob srovnání je dost řídký. Např. she is less gifted than her sister je méně nadaná než její sestra (srov. she is not so/as gifted as her sister není tak nadaná jako její sestra), let's start with the least difficult point začněme nejméně obtížným bodem, less able children méně schopné děti apod.