2.22.2 Částečná konverze mezi substantivem / adjektivem a adjektivem / substantivem

Častější je konverze částečná, zejména v případě adjektivizace substantiv. Od předchozích typů konverze se částečná konverze liší tím, že se projevuje pouze na rovině syntaktické. O adjektivní platnosti substantiva rozhoduje jeho syntaktická pozice, především postavení před jiným substantivem, a o substantivní platnosti adjektiva přítomnost členu. V obou případech scházejí morfologické příznaky slovního druhu, v nějž substantivum, popř. adjektivum konvertuje.