12.15.8 Intenzifikace záporu

Zápor se nejčastěji zesiluje pomocí at all vůbec, např. I'm sorry to have troubled you. – It was no trouble at all. Lituji, že jsem vás obtěžoval. – Vůbec jste mě neobtěžoval. Podobnou funkci má by no means nikterak, vůbec. The result is by no means certain. Výsledek není vůbec jistý. Jmenný člen substantivní se často zesiluje pomocí whatever: He has no initiative whatever. Nemá vůbec žádnou iniciativu. It cost nothing whatever. Nestálo to vůbec nic.
Emfatickou funkci mají též formy not one, not a (single) místo no, např. There's not one (not a single) whole plate in the house. V celém domě není ani jeden neotlučený talíř. Not a muscle moved in his face. V obličeji se mu nehnul ani sval.
Některé intenzifikátory jsou příznačné pro běžně mluvený jazyk: never (místo not), např. That will never do. To rozhodně nepůjde. I never knew it was so late. Vůbec jsem nevěděl, že je tak pozdě; bit (viz 13.41.26b), např. I was not a bit surprised. Nebyl jsem ani trochu překvapen.
V knižním stylu se může záporný předmět nebo příslovečné určení zdůraznit počátečním postavením (s inverzí, viz 14.37), např. Not a single word did he say in his defence. Neřekl na svou obranu ani slovo. Nowhere else have I met with such deep-rooted prejudice. Nikde jinde jsem se nesetkal s tak hluboce zakořeněnými předsudky.
Některé intenzifikátory jsou frazeologicky vázány, např. possibly (na can): We can't possibly recover all our losses. Rozhodně nemůžeme nahradit všechny svoje ztráty; a wink: I didn't sleep a wink. Nezamhouřil jsem ani oko (viz 13.41.26b).