4.72.22 Any ve větách oznamovacích kladných

Any v kladných větách oznamovacích je vždy přízvučné. Má funkci univerzálního kvantifikátoru, tj. řadí se k every a all (viz 4.71). Odpovídající český kvantifikátor je jakýkoliv, kterýkoliv, avšak často je nejvhodnější ekvivalent všechen (což svědčí o významové blížkosti any, all a every). Např. The starting point for any science must be measurement. (Mackay 14) Východisko pro kteroukoliv/každou vědu musí být měření. It is surely necessary to talk about our work, in any society and at any time. (Fraser 280) Jistě je nutné mluvit o naší práci v jakékoliv/každé společnosti a v kterékoliv době.
Významová blízkost any, all a every se projevuje v tom, že jsou v některých kontextech zaměnitelné, např. Any/Every normal child growing up in human society learns to talk. / All normal children growing up in human society learn to talk. Kterékoliv/Každé normální dítě/Všechny normální děti vyrůstající v lidské společnosti se naučí mluvit. Jindy jsou však tyto prostředky rozlišeny.
Užívání any a every je do jisté míry komplementární, neboť every nemůže determinovat nepočitatelné substantivum, srov. Any reasoning/*every reasoning was useless. Každá argumentace byla zbytečná.
V některých kontextech (zejména takových, které implikují volbu) se uplatňuje významová diferenciace, srov. There are some apples in the basket. Take all of them/every one of them/any of them if you like. V koši jsou nějaká jablka. Vezmi si všechna/každé/kterékoliv (kterákoliv). Pouze all a every, která se zakládají na konjunkci (toto jablko a toto jablko … a toto jablko), dovolují adresátovi, aby si vzal všechna jablka, kdežto any, které se zakládá na diskjunkci (toto jablko nebo toto jablko … nebo toto jablko) nikoliv. Oslovený má volnost, pokud jde o volbu, tj. může si vzít libovolné jablko nebo několik libovolných jablek, jelikož any odkazuje jak na singulár, tak na plurál, avšak ne všechna.
Další rozdíl spočívá v tom, že all a every implikují existenci, kdežto any ji pouze hypotetizuje. All damage must be paid for (Každé poškození se musí zaplatit) implikuje existenci poškození, kdežto any damage must be paid for nikoliv.

Poznámka: Srov. též every other day každý druhý den – any other day kterýkoliv jiný den.

Any determinující antecedent restriktivní věty vztažné je synonymní s výrazem na wh-ever, srov. Take any measures that you consider necessary. Učiňte jakákoliv opatření, která považujete za nutná. – Take whatever measres you consider necessary.
Any
(kterýkoliv, jakýkoliv) se může vyskytnout i ve větě záporné, je-li mimo dosah záporu. V tomto případě má klesavě-stoupavou intonaci a jeho význam zůstává negací nedotčen, srov. He doesn't go to any restaurant. Nechodí do žádné restaurace (any v dosahu záporu). – He doesn't go to just any restaurant (only to very select ones). Nechodí do jakékoliv (ledajaké) restaurace (chodí jen do velmi vybraných).
Any v postavení před záporem je zpravidla v jeho dosahu, proto je možná pouze forma s no. No teacher could allow that. (Nikoliv *Any teacher couldn't allow that.) Žádný učitel by to nemohl dovolit. V případě restriktivní postmodifikace, zejména vztažnou větou, je i konstrukce s any před záporem možná, např. Any school that aims at true education cannot follow the rule. Kterákoliv/každá škola, která usiluje o skutečné vzdělání, se nemůže tímto pravidlem řídit.
Mimo dosah záporu je any též po slovesech obsahujících záporný komponent ve svém lexikálním významu, např. She lacks any qualifications. Chybí jí jakákoliv kvalifikace.
Any se dále užívá po komparativu a jiných srovnávacích konstrukcích (s too, enough), např. The play is no worse than any other of that kind. Ta hra není o nic horší, než kterákoliv jiná toho druhu.