14.11 Slovosled jako prostředek rozlišující základní větné typy

Základní větné typy se odlišují vzájemným postavením podmětu a přísudku (viz 12.1).