3.11.21

U omezeného počtu substantiv je pravidelný morfém plurálu doprovázen změnou koncové neznělé spiranty ve znělou. Tato změna se týká [s], [θ] a [f]. Pouze u [f] se projevuje též v pravopise.
Změna koncového [s] kmene v [z] před koncovkou plurálu se vyskytuje pouze u substantiva house [haʊs] dům – houses [haʊzɪz].
Alternace [θ] > [ð] bývá po dlouhé samohlásce, např. bath [bɑːθ] koupel, vana – baths [bɑːðz], mouth [maʊθ] ústa – mouths [maʊðz], path [pɑːθ] pěšina – paths [pɑːðz], youth [juːθ] mladík – youths [juːðz]. Předchází-li před -th krátká samohláska nebo souhláska, k změně v znělosti nedochází, např. smith [smɪθ] kovář – smiths [smɪθs], myth [mɪθ] mýtus – myths [mɪθs], death [deθ] úmrtí – deaths [deθs], cloth [klɒθ] sukno, látka – cloths [klɒθs], moth [mɒθ] můra – moths [mɒθs], month [mʌnθ] měsíc – months [mʌnθs] aj. U některých substantiv výslovnost kolísá ([θ] i [ð]), např. oath [əʊθ] přísaha – oaths [əʊðz], [əʊθs], truth [truːθ] pravda – truths [truːðz], [truːθs], wreath [riːθ] věnec – wreats [riːðz], [riːθs] aj.

Poznámka: Vedle plurálu cloths [klɒθs] je plurál tantum clothes [kləʊðz] odlišený významově: šaty (viz 3.13.2).

Změna [f] > [v] se vyskytuje v těchto případech: calf tele – calves, elf skřítek – elves, half polovina – halves, knife nůž – knives, leaf list – leaves, life život – lives, loaf bochník – loaves, self vlastní já – selves, sheaf snop – sheaves, shelf přihrádka, polička – shelves, thief zloděj – thieves, wife manželka – wives, wolf vlk – wolves. Kolísá plurál substantiv dwarf trpaslík – dwarfs, dwarves, handkerchief kapesník – handkerchiefs, handkerchieves, hoof kopyto – hoofs, hooves, oaf skrček, nemehlo – oafs, oaves, scarf šála – scarfs, scarves, turf drn – turfs, turves, wharf loděnice – wharfs, wharves. Pravidelný plurál mají substantiva belief domněnka – beliefs, chief šéf – chiefs, cliff útes – cliffs, gulf záliv, zátoka – gulfs, proof důkaz – proofs, roof střecha – roofs, mischief zlo, škoda, neplecha – mischiefs, safe nedobytná pokladna – safes, staff štáb, sbor, personál – staffs, waif dítě bez domova – waifs aj. (Srov. páry substantiv a sloves odlišených tímto způsobem, 2.31).

Poznámka: [f] psané gh změně v znělosti nepodléhá, srov. trough [frɒf] koryto, žlab – troughs [frɒfs], rough [rʌf] chuligán – roughs [rʌfs].