13.31.33

It je nejen proforma substantivní, nýbrž může odkazovat na celou větu, srov. the vase is very fragile, don't break it ta váza je velmi křehká, nerozbij ji – she wants to become an air hostess but her parents won't hear of it chce se stát letuškou, ale její rodiče o tom nechtějí ani slyšet.
V některých ustálených vazbách je předmětové it formálním prvkem bez určitého významu, např. you'll catch it ty to schytáš, we must stick it (out) a bit longer musíme to vydržet ještě trochu déle, beat it! zmiz!, they hit it off well vycházejí spolu dobře aj.
Stejně jako podmětové it má i předmětové it anticipační funkci. Může předjímat vlastní předmět vyjádřený infinitivem nebo větou vedlejší, např. I find it impossible to suggest solutions in the abstract. (Fraser 265) Připadá mi nemožné navrhovat řešení v abstraktnu. I owe it to you that I have been able to get back to my studies. Za to, že jsem se mohl vrátit ke svému studiu, vděčím vám. Užití anticipačního předmětového it závisí na slovesné rekci. Po některých slovesech je fakultativní, např. We would greatly appreciate (it) if you would lend us your support. Velice bychom ocenili, kdybyste nás podpořil.
K pronominálním předmětům se též řadí větné proformy so a not (viz 13.25.1), např. Will you be at the office tomorrow? – I hope so (= I hope I shall be at the office tomorrow). Budete zítra v kanceláři? – Doufám, že ano. Will you be long? – I hope not (= I hope I shan't be long). Bude vám to trval dlouho? – Doufám, že ne.