3.51.6 Genitivní vazba s of

U substantiv označujících neživotné entity a nižší živočichy se adnominální genitivní vztah vyjadřuje předložkou of, např. the depth of the well hloubka study, the foot of a hill úpatí kopce, a topic of conversation téma hovoru, the victims of the earthquake oběti zemětřesení, a feeling of inferiority pocit méněcennosti, the humming of a bee bzučení včely, the remains of a Roman fort zbytky římské pevnosti.
U životných substantiv se předložkový adnominální pád vyskytuje zejména při vyjádření předmětového vztahu, např. the loss of his wife ztráta jeho ženy (he lost his wife), admission of new students přijímání nových studentů (they admit new students), the care of the patient péče o pacienta.
Předložkový adnominální pád může ovšem vyjadřovat i vztah podmětový, srov. the noise of traffic hluk dopravy (traffic makes noise), the efficacy of a cure účinnost léčby (the cure is efficacious), the meaning of the sentence význam věty (the sentence means...) na rozdíl od the translation of the sentence překlad věty ([somebody] translated the sentence) (vztah předmětový).
Předložkový adnominální pád má dále význam partitivní a kvalitativní.
Partitivní význam se vyskytuje po substantivech vyjadřujících míru nebo množství, např. a pint of beer pinta piva, a glass of milk sklenice mléka, a sheet of paper arch papíru, a slice of ham plátek šunky, two lumps of sugar dvě kostky cukru, a flock of birds hejno ptáků, a shoal of herring hejno slanečků (bezkoncovkový plurál viz 3.11.24), some of us někteří z nás, all of us my všichni, a lot of money spousta peněz apod.
Kvalifikující (deskriptivní) předložková vazba s of je ekvivalentní modifikaci adjektivní, např. a woman of foreign appearance (a foreign-looking woman) žena vypadající jako cizinka (žena cizího vzezření), a man of amnition (an ambitious man) ctižádostivý člověk, a decision of major importance (a very important decision) rozhodnutí velké důležitosti (velmi důležité rozhodnutí) apod. Tento typ se vyskytuje i jako jmenná část přísudku: That point is of particular interest. Ten bod je zvlášťe zajímavý.

Poznámka: V důsledku různých syntakticko-sémantických vztahů mezi předložkovou vazbou s of a řídícím substantivem je někdy vyjádření konvertovaným substantivem synonymní, např. a heap of rubbish = a rubbish heap hromada smetí, the top of the mountain = the mountain top vrchol hory, jindy nikoliv, např. a glass of wine sklenice vína – a wine glass sklenice na víno, a bottle of milk láhev mléka – a milk bottle láhev od mléka, na mléko, a cup of tea šálek čaje – a tea cup šálek na čaj.

Od adnominálního pádu sufixálního se předložková vazba s of liší tím, že může odpovídat i českému lokálu, a to jak adnominálnímu, např. the legend of King Arthur legenda o králi Artušovi, a story of friendship and perseverance příběh (povídka) o přátelství a vytrvalosti, tak adverbálnímu, tj. stojí i po slovese ve funkci předmětu, např. speak, talk, hear, dream of sth. mluvit, slyšet, snít o něčem aj .

Poznámka: Předložkový předmět s of často alternuje s about, viz 3.52.5.

Předložková vazba s of odpovídá také českému adverbálnímu genitivu (bezpředložkovému i předložkovému), popř. jinému pádu, zejména u sloves pojících se s dvěma předměty, přímým a předložkovým (viz 13.38), např. consist of sth. skládat se z čeho, get rid of sth., sb. zbavit se čeho, koho, inform sb. of sth. informovat koho o čem, notify sb. of sth. uvědomit koho o čem, relieve sb. of sth. zprostit koho čeho, rob sb. of sth. okrást, oloupit koho oč aj.
V případech jako die of exhaustion zemřít vyčerpáním, taste of sth. chutnat po čem, smell of sth. mít vůni (zápach) po čem, be proud of sth. být pyšný nač, be sick of sth. mít čeho dost, be ashamed of sth. stydět se zač, be afraid of sth. bát se čeho, be glad of sth. být rád čemu, be tired of sth. být unaven čím aj. vazba s of vyjadřuje příčinu.
Předložková vazba s of se liší od adnominálního pádu nejen funkcí předmětu, ale i tím, že nemá funkci determinátoru. Nadto se vyskytuje v apozičních konstrukcích typu the city of Rome město Řím, the capital of Prague hlavní město Praha, a palace of a house dům jako palác, a mountain of a man chlap jako hora, a peach of a girl děvče jako květ (broskev), a honey of a find báječný nález, her fool of a husband ten hlupák její manžel (viz 13.61.3), která je rovněž pro ni specifická.