13.15.2

Rematický podmět v převážné většině případů vyjadřuje jev, který je uváděn jako nová informace do toku sdělení a je spojen s prvky označujícími objevení nebo existenci na scéně. K nim patří existenciální a existenciálně-lokativní there a slovesa, která explicitně nebo implicitně vyjadřují existenci nebo objevení se na scéně. Na signalizaci novosti se může podílet u počitatelného singuláru singulativní neurčitý člen, u počitatelného plurálu jeho nulová varianta. Tyto prostředky signalizují tematicko-rematickou strukturu, která může být odchylná od obvyklého sledu téma – réma. V angličtině je pak stejná syntaktická stavba jako v češtině, avšak odlišné rozložení výpovědní dynamičnosti: v angličtině réma – téma, v češtině téma – réma, srov. a girl entered the room do místnosti vstoupila (nějaká) dívka, a car pulled up at the curb u chodníku zastavilo (nějaké) auto, a light flickered at a distance v dálce blikalo světlo, clouds began to gather in the sky na obloze se začaly kupit mraky.
Stejný slovosled jako v češtině se v angličtině někdy vyskytuje v souvislém popisném textu, stojí-li na počátku příslovečné určení (jde o řidší variantu typu s there, viz 13.13.3). At the top of the lawn stood a Spanish chestnut, which sometimes had chestnuts nearly big enough to eat. (Raverat 161) Na konci trávníku stál španělský kaštan, který měl někdy kaštany skoro dost velké k jídlu.
Jiné prostředky indikující rematickou povahu podmětu jsou výrazy jako even, just, only aj. a existenciální a vytýkací konstrukce (viz 13.13.3 a 14.36).