13.21.2

Po vícenásobném podmětu sestávajícím z koordinovaných členů v singuláru spojených spojkou and následuje přísudek ve tvaru plurálu, např. the driver and one passenger were injured řidič a jeden cestující byli zraněni.
Má-li koordinovaný podmět pouze jednoho referenta, je sloveso v singuláru, např. the General Secretary of the Communist Party and the President of the Republic has received the women's delegation at the Prague Castle generální tajemník komunistické strany a prezident republiky přijal delegaci žen na Pražském hradě. Singulár vyjadřuje, že se obě označení týkají téže osoby.
Také koordinovaná substantiva označující jeden pojem se konstruují jako singulár: hammer and sickle kladivo a srp, bread and butter chléb s máslem, fish and chips ryba s hranolky, whisky and soda whisky se sodou apod., např. the hammer and sickle symbolizes workers and peasants kladivo a srp symbolizuje dělníky a rolníky.
Jsou-li koordinovaná substantiva v podmětu nepočitatelná abstrakta, tvar přísudku kolísá. Singuláru se dává přednost, jde-li o substantiva blízká významem, např. his zeal and enthusiasm is pleasant to behold na jeho dychtivost a nadšení je radost pohledět.
Je-li podmětové substantivum modifikováno koordinovanými adjektivy, jde zpravidla o vícenásobnou modifikaci téhož substantiva, tj. sloveso je v singuláru, např. an impartial and exact account of the event was given by... nestranný a přesný popis události podal... Jde-li však o elipsu řídícího substantiva, je sloveso v plurálu, srov. Czech and English cooking (= Czech cooking and English cooking) differ considerably anglická a česká kuchyně se značně liší.
Při koordinaci podmětu pomocí or se tvar přísudku řídí tvarem toho členu koordinačního spojení, který stojí blíže ke slovesu, např. either he or you are mistaken buď se mýlí on, nebo vy – either you or he is mistaken buď se mýlíte vy, nebo on; a book or flowers always make a welcome present kniha nebo květiny jsou vždycky vítaným dárkem – flowers or a book always makes a welcome present květiny nebo kniha jsou vždycky vítaným dárkem; one or two points still remain to be settled zbývá vyřídit ještě jeden nebo dva body.
Často se však projevuje snaha se takovým vazbám vyhnout, a to buď opakováním slovesného tvaru, nebo užitím slovesa, které osobu a číslo nerozlišuje,např. is he or are we mistaken? mýlí se on nebo my?, a book or flowers will always make a welcome present.
Po samotném either je singulár, např. either explanation is correct obě vysvětlení jsou správná (jedno i druhé vysvětlení je správné), viz 4.72.3.
Po podmětu koordinovaném pomocí neither – nor ani – ani je v běžně mluveném jazyce tendence užívat plurálu, např. neither the play itself nor the acting are above the average ani hra sama, ani provedení není nadprůměrné. Tyto tvary se však nepociťují jako zcela spisovné, takže normativní mluvnice a slovníky uvádějí jako náležitý tvar singulár: neither the play itself nor the acting is above the average. Následuje-li po samotném neither substantivum, které je v singuláru, má sloveso pouze tvar singuláru: neither answer is correct ani jedna, ani druhá odpověď není správná (viz 4.73).
Člen vícenásobného podmětu připojený pomocí as well, rather (more) than tvar přísudku neovlivňuje, srov. food, as well as footwear and textiles, was partly rationed jídlo, jakož i obuv a textilie, bylo zčásti na příděl.
Not only... but (also) se chová jako or, tj. shoda přísudku je podle bližšího členu, srov. not only food, but also footwear and textiles were partly rationed nejen jídlo, ale i obuv a textilie byly zčásti na příděl.