15.11.2

Se specificky anglickou vazbou se setkáváme, obsahuje-li verbonominální přísudek adjektiva jako easy snadný, hard těžký, difficult těžký, obtížný, nice hezký, pleasant příjemný, convenient výhodný, fascinating fascinující, delectable rozkošný, impossible nemožný, painful trapný apod., popř. substantiva jako pleasure radost, potěšení, fun zábava, legrace, trouble obtíž aj. Vedle vazby s infinitivem v podmětové pozici a častější vazby s extrapozicí infinitivu zde nacházíme vazbu s transpozicí předmětu infinitivu do pozice podmětu. Např. to reach an agreement proved impossible dosáhnout dohody se ukázalo nemožným – it proved impossible to reach an agreement ukázalo se nemožným dosáhnout dohody – an agreement proved impossible to reach; a pure sample is difficult to obtain čistý vzorek se těžko získává, the test is easy and quick to perform test se snadno a rychle provádí, the dish is very enjoyable to eat but a great trouble to prepare to jídlo je velmi chutné, ale dá hodně práce (je obtíž je připravit).
Transpozice substantiva doplňujícího infinitiv je možná i tehdy, je-li součástí předložkové vazby (předmětové nebo adverbiální), např. It is a pleasure to write for your journal. Je radost (potěšení) psát pro váš časopis. – Your journal is a pleasure to write for. Pro váš časopis je potěšením psát (radostí psát). It is pleasant to work in this room. Je příjemné pracovat v této místnosti. – This room is pleasant to work in. V této místnosti se hezky (příjemně) pracuje (viz 13.23.11a). Tyto vazby se řadí k větnému typu dispozičnímu (viz 12.22.12d).
S transpozicí předmětu infinitivu do pozice podmětu se setkáváme i po některých slovesech, např.: The flat must have cost vast sums of money to furnish. Zařídit (ten) byt muselo stát obrovské částky. Srov. It must have cost vast sums of money to furnish the flat. Muselo stát obrovské částky ten byt zařídit.