15.23.1

Gerundium může doplňovat kterékoliv sloveso, jehož sémantika připouští doplnění dějovým substantivem. Konatel gerundiálního děje, je-li totožný s podmětem nadřazeného slovesa, se nevyjadřuje, např. She is accustomed to getting what she wants. Je zvyklá dostat (že dostane), co chce. He denies knowing anything about it. Popírá, že by o tom cokoliv věděl. Konatel gerundiálního děje může být i všeobecný, např. I loathe bragging. (1) Protiví se mi vychloubat se. (2) Protiví se mi, když se někdo / lidé vychloubají. Může též být implikován i konkrétní činitel jiný než podmět nadřazeného slovesa, např. I suggest gaining permission first. Navrhuji, abychom nejdříve získali svolení.
Konatel gerundiálního děje se rovněž nevyjadřuje, zahrnuje-li větná struktura předmětového aktanta, s nímž je konatel gerundiálního děje totožný, např. Are you accusing me of having deliberately concealed this fact? Obviňujete mě, že jsem tuto skutečnost záměrně zatajil? The wet weather discouraged many people from going to the sports meeting. Mokré počasí odradilo mnoho lidí, aby šli na sportovní utkání. Ojediněle může být v tomto případě konatel gerundiálního děje nejasný, např. John warned us about going there. (1) Jan nás upozornil, že tam půjde. (2) Jan nás upozornil, abychom tam šli.
Není-li specifický konatel gerundiálního děje obsažen ve větné struktuře, vyjadřuje se obdobně jako u podmětového gerundia posesivní formou nebo předmětovým tvarem, např. I hope you don't mind my having used your typewriter. Doufám, že vám nevadí, že jsem použil váš psací stroj. Mother always insisted on us having a party at Christmas. Maminka vždycky naléhala, abychom měli o Vánocích večírek.
Posesivní tvar se užívá hlavně u zájmen osobních a vlastních jmen, avšak i v tomto případě je běžný též tvar neposesivní (u zájmen předmětový), např. You may depend upon my / me not mentioning it. Můžete se spolehnout, že se o tom nezmíním. They joked about Jim's / Jim being hen-pecked. Žertovali o tom, že je Jim pod pantoflem. Posesivní tvar se i u předmětového gerundia pociťuje jako správnější (vazba s neposesivním tvarem se řadí k fused particle). V plurálu a u neživotných substantiv se užívá neposesivního tvaru, např. I count on his parents fobidding it. Počítám s tím, že mu to rodiče zakáží. I've never dreamt of such a thing happening to me! Nikdy se mi ani nesnilo, že by se mi něco takového mohlo přihodit. Vlivem školské gramatiky se však i u neživotných substantiv někdy vyskytne posesivní tvar, např. He insisted on the rule's being observed. Trvá na tom, aby bylo pravidlo dodržováno. Je-li podmět gerundia rozvitý, zejména postmodifikací, tj. skládá-li se z několika slov, užívá se opět jen tvaru neposesivního, např. We can't risk the only remaining typist in the office falling ill. Nemůžeme riskovat, že onemocní poslední písařka v kanceláři.

Poznámka: V případech jako I admire Mary's / Mary taking care of her young brother gerundium s posesivním tvarem vyjadřuje slovesný děj jako fakt i způsob, jakým je slovesný děj prováděn (Obdivuji, že / jak se Marie stará o svého malého bratra), kdežto vazba s neposesivním tvarem pouze děj jako fakt (Obdivuji, že se Marie stará...).

V případech jako I can't convince her of his / Tom's being trustworthy (Nemohu ji přesvědčit, že je (Tom) důvěryhodný) je možný jen posesivní tvar (nikoliv *I can't convince her of him / Tom being trustworthy). Naproti tomu v případech jako I caught a glimpse of him / Paul boarding a bus (Zahlédl jsem ho / Pavla, jak nastupuje do autobusu), je možný jen neposesivní tvar, neboť zde je ing-ový tvar participium.