8.82.2 Temporální systém anglického slovesa

Anglický temporální systém se shoduje s českým v základním dělení dějů na přítomné, minulé a budoucí, avšak uvnitř jednotlivých časových sfér jsou značné rozdíly. Zatímco čeština má pro každou časovou sféru v podstatě jeden čas, který ovšem disponuje modifikacemi vidovými, jsou všechny anglické časy zastoupeny dvěma soubory tvarů, tvary prostými a průběhovými, a navíc stojí základní časy (prézens, préterium a futurum) v protikladu k časům perfektním (perfektum, plusquamperfektum, předbudoucí čas).