8.44.12 Could

Could má stejné významy jako can. Reprezentuje dva tvary, préteritum a kondicionál přítomný, které se liší svým časovým odkazem. Preteriální could odkazuje na minulost („mohl jsem“), kondicionálové could na přítomnost nebo budoucnost („mohl bych“). Tato dvojznačnst se zpravidla odstraňuje kontextem. Preteriální could mívá oporu v jiných tvarech preteritálních, např. I had to do something, I couldn't wait any longer musel jsem něco udělat, nemohl jsem už čekat. Kondicionálové could se naproti tomu vyskytuje s prézentem, jinými kondicionály nebo ireálem (préteritem po if vyjadřujícím děj, který je v rozporu se skutečností), např. I couldn't go even if I had the means nemohl bych jet, ani kdybych měl prostředky.
Kondicionálové could, stejně jako can, se užívá k vyjádření zdvořilé žádosti, např. could you get me a ticket mohl byste mi opatřit lístek (srov. can you get me a ticket můžete mi opatřit lístek). Rozdíl mezi can a could v tomto případě spočívá ve stupni přímosti (could jakožto méně přímá forma žádosti je zdvořilejší).
Není-li preteritální platnost could zřejmá z kontextu, odkaz na minulost se vyjadřuje minulým infinitivem, srov. I don't see how he could guess it nechápu, jak by to mohl uhodnout – I don't see how he could have guessed it nechápu, jak to mohl uhodnout.
Could s minulým infinitivem se na rozdíl od can neomezuje na věty záporné a tázací, nýbrž se vyskytuje i v kladných větách oznamovacích, např. the door wasn't locked, anybody could have got in dveře nebyly zamčeny, kdokoliv se mohl dostat dovnitř. V kladných větách (oznamovacích i tázacích) could s minulým infinitivem vyjadřuje děj, který se mohl odehrát v minulosti, přičemž otázka jeho realizace zůstává otevřena. Např. na větu you could have seen the accident from the window (mohl jste tu nehodu vidět z okna) může adresát reagovat jak kladně (yes, I did ano, viděl jsem ji), tak záporně (maybe I could but I didn't to jsem mohl, ale neviděl jsem ji). Tím, že připouští možnost realizace děje, could s minulým infinitivem představuje minulý indikativ, nikoliv minulý kondicionál, který jednoznačně označuje děj neuskutečněný (viz 8.83.3). Slouží však zároveň jako minulý kondicionál v kontextech, z kterých vyplývá, že se děj neuskutečnil. Tak je tomu ve větách záporných, avšak neuskutečnění děje nevyplývá ze samotného slovesného tvaru, nýbrž z přítomnosti záporu, srov. nobody could have foreseen this complication nikdo nemohl tuto komplikaci předvídat. Podobně ve větě you could have at least excused yourself (aspoň jste se mohl omluvit) vyplývá neuskutečnění děje z obsahu věty.
Na rozdíl od can s minulým infinitivem, které jednoznačně vyjadřuje modalitu jistotní, could s minulým infinitivem vyjadřuje oba druhy modality, dispoziční i jistotní. O tom, který druh modality could s minulým infinitem vyjadřuje, rozhoduje kontext. Např. You couldn't have pulled up in time and if you had it wouldn't have been any use. (Allingham 124) Nemohl jsi zastavit včas, a i kdybys byl zastavil, bylo by to nepomohlo. You've got nothing to reproach yourself with. You couldn't have done more. Nemáte si co vyčítat. Více jste udělat nemohli. V těchto větách could s minulým infinitivem vyjadřuje modalitu dispoziční, jak ukazují možné parafráze you were not able / it was not in your power to pull up in time / to do more nebylo ve vašich silách zastavit včas/udělat více. Naproti tomu v kontextu jako We looked everywhere. – You couldn't have (done). (Dívali jsme se všude. – Nemohli jste se dívat všude) jde o modalitu jistotní, could je zde možno nahradit pomocí can – you can't have done bez rozdílu významu a po obou je možné pokračování you must have overlooked something něco jste museli přehlédnout (can't/couldn't zde vyjadřuje vysoký stupeň jistoty mluvčího o nerealizaci děje: není možné, že jste se podívali všude). Podobně the whole interview couldn't/can't have taken long celý pohovor nemohl trvat dlouho (srov. the whole interview must have taken only a few minutes celý pohovor musel trvat jen několik minut).

Poznámka: Není-li druh modality indikován kontextem, je could s minulým infinitivem dvojznačné: he couldn't have done it alone nemohl to udělat sám (1) nebylo v jeho silách, aby to udělal sám, (2) je nemožné, že (by) to (byl) udělal sám. Naproti tomu he can't have done it alone vyjadřuje pouze význam (2).