16.15

V češtině se kromě těchto typů souřadných souvětí rozlišuje ještě souvětí stupňovací a důsledkové.
Stupňovací vztah se v současné češtině nejčastěji vyjadřuje korelativní dvojicí nejen... ale / nýbrž (i), odpovídající anglické korelativní dvojici not only... but (also) (viz 16.16), která je též protějškem řídké jednoduché spojky ba. Natož aby odpovídá v angličtině spojovacímu výrazu let alone, např. She cannot type properly, let alone write shorthand. Neumí ani psát pořádně na stroji, natož aby uměla těsnopis.

Poznámka: Vedle významu "still less", který se vyskytuje v záporné větě, má let alone též význam "not to mention" (po větě kladné): There were seven people in the car, let alone a pile of luggage and three dogs. V autě bylo sedm lidí, nehledě na hromadu zavazadel a tři psy.

České souvětí důsledkové, disponující prostředky jako proto, tak, tedy apod., v angličtině odpovídá větám s adverbiálními výrazy therefore, so, thus, then apod. (viz 13.42.4), např. Her health is rather delicate, she can't therefore engage in strenuous undertakings. Její zdraví je dost choulostivé, proto nemůže podnikat nic namáhavého. Adverbiální povaha therefore, thus, then se projevuje v tom, že před nimi může předcházet spojka (and) a že mají volné postavení. Naproti tomu so má některé rysy souřadicí spojky: má pevné postavení v čele věty a není po něm vyloučena elipsa podmětu. Může však před ním předcházet and.
Důsledkový vztah se vyjadřuje též spojkou podřadicí so that (viz 16.23.32).

Poznámka: Při sledu několika hlavních vět vzniká problém, máme-li co činit se souřadným souvětím nebo se samostatnými větami. Zkušenosti se zápisy mluvené řeči ukazují, že souřadné souvětí někdy nelze od samostatných vět jednoznačně odlišit.