9.34.12 Předložky vyjadřující průvodní okolnosti

with = s: She still lives with her parents. Žije ještě se svými rodiči. He came with his father's approval. Přišel s otcovým svolením. Spojením begin with, end with odpovídá v češtině bezpředložkový instrumentál: The party ended with a dance. Večírek skončil tancem. We began the day with a swim. Začali jsme den tím, že jsme si zaplavali.
without = bez. We cannot exist without air. Nemůžeme existovat bez vzduchu. Spojení without + tvar na ing odpovídají v češtině vedlejším větám s aniž (viz 15.25).
in = (1) v (o způsobu nebo částech oblečení): the man in the top hat muž v cylindru, the woman in white žena v bílém, v bílých šatech. – (2) v, při (o vnějších okolnostech): he was killed in an aircraft crash. Zahynul při letecké nehodě. We ate our meal in silence. Jedli jsme mlčky.
by = při, za: It is difficult to read by candlelight. Je obtížné číst při světle svíčky. Do you prefer travelling by day or by night? Cestujete raději ve dne nebo v noci?
under = za: We work under great difficulties here. Pracujeme zde za velkých obtíží. Under these circumstances za těchto okolností.
for = pro, against = proti: To vote for/against a proposal hlasovat pro návrh/proti návrhu.

Literatura:
Běličová-Křížková 1978, Bennett 1975, Havránek – Jedlička 1960, Hill L. A. 1968, Konečná 1974, Kroupová 1974, Křížková 1973, Leech – Svartvik 1975, Lindkvist 1976, Oravec 1968, Poldauf 1976, Quirk et al. 1972, Šmilauer 1972.