13.52.21 Vztah dvou juxtaponovaných substantiv, závislost funkce na vzájemném postavení

Dvě juxtaponovaná substantiva jsou v angličtině nejčastěji kondenzací konstrukce „řídící substantivum + předložka + substantivní postponovaný přívlastek“ – (N1 + Prep + N2 nebo H + Prep + M; kde H = head, Prep = preposition, M = modifier). Vzniká tak sémantický kondenzát (konverziv), spojení těsné formálně i obsahově. Druhé substantivum (zleva doprava) je určované, první určující, tzv. sekundární adjektivum. Podle pozice obou složek se tedy mění význam jmenné fráze, např. club discussion – diskuze v klubu, kdežto discussion club – diskuzní klub. (Je to jeden z rysů izolačního jazyka.)
V kondenzátu tohoto typu se mohou skrývat různé vztahy mezi oběma substantivy, sémantické i syntaktické. Může jít o vyjádření prosté přináležitosti (screw heads – hlavy šroubu), vztah k materiálu (steel wire – ocelový drát), místu (a Rome hospital – římská nemocnice), času (spring weather – jarní počasí), funkci, účelu (test plates – testové tabulky), příčině (corrosion wear – opotřebení v důsledku koroze), druhu (corrosion immunity – odolnost vůči korozi), typu (channel weld – kanálový svár) aj.
Srov. screw heads – heads of screws, steel wire – wire (made) of steel, spring weatherweather usual in spring, test platesplates used for tests, channel weld – weld of the type of channel.
Jak ukazují příklady, českými ekvivalenty substantivních anteponovaných přívlastků bývají nejčastěji relační adjektiva, která jsou stejně obecná, nebo postponované neshodné přívlastky substantivní, které mají obdobnou funkci. Někdy lze užít obou variant, např. heat source – zdroj tepla i tepelný zdroj.
Vedle sémantických vztahů je třeba znát také syntaktický vztah podkladové struktury. Anteponovaný substantivní přívlastek může vyjadřovat jak vztah subjektový (canal growth – růst kanálku), tak objektový (the rib cutter – pilka na žebra). Předložkový postponovaný substantivní přívlastek vyjadřuje implikovaný vztah explicitněji (corrosion immunity – odolnost vůči korozi).
U tak obecného vyjádření sémantického vztahu dvou juxtaponovaných substantiv je snadno možná dvojznačnost, případně víceznačnost, ovšem pokud se tohoto typu přívlastku využívá v odborném stylu, předpokládá se u adresáta znalost věcné reality. V žurnalistickém stylu, kde jsou tato spojení pro svou ekonomičnost oblíbena zejména v nadpisech novinových článků, je vágnost nebo dvojznačnost vesměs vyřešena v následujícím textu (např. a new government organization může znamenat novou vládní organizaci i organizaci nové vlády).
Pokud jde o těsnost významového spojení, objevují se nejrůznější případy od spojení příležitostných (a tennis lesson – lekce tenisu, the summer manoeuvres – letní manévry) přes ustálená spojení názvová (the Anti-Apartheid movement – Hnutí proti apartheidu) až po velmi těsná spojení směřující k pojmenovávacím jednotkám, stálým spojením blížícím se kompozitům (the peace front – mírová fronta, the generation gap – generační rozdíl, the safety committee – bezpečnostní výbor, skin cancer – rakovina kůže). Podle vztahu mezi oběma substantivy může být přízvuk buď na určovaném nebo na určujícím členu, např. an iron ´rod železná tyč, ale ´war story válečný příběh. Další možností je přízvuk na obou složkách (level stress), např. ´heart ´failure selhání srdce. Přízvuková situace souvisí pravděpodobně s tím, do jaké míry uvedená spojení přešla již ke kompozitům (viz též 6.5 pozn.).
Přívlastkové substantivum může být zastoupeno také pouze zkratkou, např. the US dollar – americký dolar, the UEFA Cup – pohár UEFA.
Ve funkci a na místě anteponovaného substantivního přívlastku mohou stát substantivní spojení (electric-arc methods – metody používající elektrického oblouku, a peaches-and-cream complexion – pleť krev a mléko).
Kvalifikující substantivní přívlastek se v antepozici chová natolik adjektivně, že se k němu nepřipojuje plurálový koncový morfém, zejména jde-li už o více méně ustálené spojení, např. a three-act play – hra o třech dějstvích, a fine-art exhibition – výstava krásných umění, a small 68-seater cinema – malé kino pro 68 diváků, a 200 000-dollar contribution – příspěvek ve výši 200 000 dolarů, dokonce i když jde o plurále tantum, které se jinde v singulárovém tvaru nevyskytuje – trouser leg – nohavice.
Jmenná fráze se substantivním přívlastkem může přibrat denominální afix, stane-li se celá anteponovaným přívlastkem, např. a good neighbour – good neighbourly relations – dobré sousedské vztahy.