4.31 Zájmena zvratná

Anglická zvratná zájmena odpovídají v češtině jednak zvratné částici se, si, jednak zájmenným tvarům sebe, sobě, srov. I shall confine myself to one aspect. Omezím se na jedno hledisko. Here – buy yourself a bottle of Scotch to celebrate. (Gordon 87) Tady máte – kupte si láhev skotské na oslavu. She doesn't think of herself. Nemyslí na sebe. The cat tensed itself to spring. (Adams 438) Kočka se napjala ke skoku. We found ourselves in an awkward situation. Ocitli jsme se v trapné situaci. These figures speak for themselves. Tato čísla mluví sama za sebe.
Anglická reflexiva mají vždy fukci předmětu, který se od jiných předmětů liší pouze tím, že je koreferenční s podmětem, srov. Let me introduce my friend. Dovolte, abych představil svého přítele. – Let me introduce myself. Dovolte, abych se představil. Pro vyjádření koreference je užití reflexiva obligatorní. Užije-li se zájmena osobního, jde o jiného referenta, srov. She excused herself. Omluvila se. – She excused her. Omluvila ji. (V druhé větě je řeč o dvou různých osobách.)
Anglická zvratná zájmena se nejčastěji vyskytují u sloves, která vyžadují předmět, např. betray sb./oneself (pro)zradit někoho/prozradit se, catch sb./oneself (doing sth.) přistihnout někoho/přistihnout se (při něčem), defend sb./oneself bránit, hájit někoho/bránit, hájit se, excuse sb./oneself omluvit někoho/omluvit se, exert one's influence/oneself vykonávat vliv/namáhat se, přičinit se, expose sb./oneself vystavit někoho/vystavit se, force sb./oneself nutit, přinutit někoho/(při)nutit se, introduce sb./oneself představit někoho/představit se, over-, underestimate sb./oneself pře-, podceňovat někoho/pře-, podceňovat se, protect sb./oneself chránit někoho/chránit se, restrain sb./oneself krotit, držet na uzdě někoho/krotit se, surpass sb./oneself překonat, předčit někoho/překonat se aj.
Výjimku z pravidla o vyjadřování koreference reflexivním zájmenem tvoří předložkové vazby ve funkci příslovečného určení, zejména místního, např. Shut the door after you. Zavřete za sebou dveře. I haven't enough money on (about, with) me. Nemám u sebe dost peněz. We'll take you with us. Vezmeme vás s sebou. V některých případech se užívá obou druhů zájmen, např. She held a blanket around her(self). Přidržovala si kolem sebe deku. John has a lot of newspaper cuttings about him(self). Jan má o sobě spoustu výstřižků z novin.
Reflexivního zájmena se někdy užívá místo osobního zájmena po as, than, like aj. a v koordinaci (podmětový tvar osobního zájmena zde působí pedantsky, avšak předmětový tvar se nepociťuje jako zcela spisovný, viz 4.12), např. He was of the same opinion as herself. Byl téhož názoru jako ona. For a man like myself there's little choice. Člověk jako já má málo na vybranou. John and I (myself) Jan a já.

Poznámka: Ve větě He bought me a dog to amuse myself with (Koupil mi psa, abych se s ním bavila) infinitiv představuje větu I amuse myself with a dog, kdežto He bought me a dog to amuse me with it (Koupil mi psa, aby mě s ním bavil) obsahuje větu He amuses me with a dog.

Poznámka: Ve frazeologických spojeních se někdy ustálilo zájmeno osobní, jindy zájmeno reflexivní, srov. He put the idea behind him. Hodil tu myšlenku za hlavu (přestal se jí obírat). – He was beside himself with joy. Byl radostí celý pryč.