8.82.1 Temporální formy anglického slovesa

Časové formy anglického slovesa se dělí na jednoduché a složené. Jednoduché tvary se vyskytují pouze v kladném indikativu prostého prézentu a préterita.
V prézentu má zvláštní tvar pouze 3. os. singuláru (viz 8.11).

I workpracujiwe workpracujeme
you workpracuješyou work pracujete
he/she/it works pracujethey workpracují

V záporu a otázce mají lexikální slovessa perifrastickou konjugaci skládající se z určitých tvarů pomocného slovesa do (viz 8.33) a infinitivu lexikálního slovesa: I do not work nepracuji, do you work? pracuješ? doesn't he work? does he not work? nepracuje? atd. (postavení záporu v záporné otázce viz 8.43).
V préteritu je pouze jeden tvar pro všechny osoby a obě čísla. Pravidelná slovesa mají preteritální sufix -ed (viz 8.13), nepravidelná slovesa mají v préteritu zvláštní tvar (viz 8.2). I/he/she/it/we/you/they worked pracoval jsem, pracoval jsi atd. I/he/she/it/we/you/they wrote psal jsem, psal jsi atd.
Zápor a otázka se tvoří obdobně jako v prézentu (pomocí preteritálního tvaru did pomocného slovesa do a infinitivu lexikálního slovesa): I did not work nepracoval jsem, you did not begin nezačal jsi, did he work? pracoval? didn't they write? did they not write? nepsali? atd.
Složené tvary se skládají z jednoho nebo více pomocných sloves a příčestí nebo infinitivu lexikálního slovesa. Jelikož obsahují pomocné sloveso, otázku tvoří prostou inverzí podmětu a prvního pomocného slovesa (= určitého tvaru slovesného) a zápor připojením záporné částice za první pomocné sloveso (viz 8.3).
Složené tvary s pomocným slovesem have a minulým příčestím konstituují prosté perfektum a plusquamperfektum.
Prosté perfektum se skládá z prézentních tvarů pomocného slovesa have a minulého příčestí lexikálního slovesa. Minulé příčestí pravidelných sloves má sufix -ed (stejný jako v préteritu, viz 8.13), minulé příčestí nepravidelných sloves má zvláštní tvar (viz 8.2).

I have workedpracoval jsem
you have workedpracoval jsi
he/she/it has workedpracoval/a/o
  
we have workedpracovali jsme
you have workedpracovali jste
they have workedpracovali/ly/la
  
I have begunzačal jsem
you have begunzačal jsi
he/she/it has begunzačal/a/o
  
we have begunzačali jsme
you have begunzačali jste
they have begunzačali/ly/la

Zápor a otázka I have not worked, you have not begun, has he worked? have they begun? haven't we begun? have we not begun?
Prosté plusquamperfektum se liší od prostého perfekta pouze preteritálními tvary pomocného slovesa.

I/he/she/it/we/you/they had workedpracoval jsem, pracoval jsi atd.
I/he/she/it/we/you/they had begunzačal jsem, začal jsi atd.

Zápor a otázka I had not worked, you had not begun, had he worked? had they begun? hadn't we begun? had we not begun?
Složené tvary s pomocným slovesem shall nebo will a infinitivem lexikálního slovesa vytvářejí prosté futurum. Shall se užívá v 1. os. singuláru a plurálu, v ostatních osobách se užívá will:

I shall workbudu pracovat
you will workbudeš pracovat
he/she/it will workbude pracovat
  
we shall workbudeme pracovat
you will workbudete pracovat
they will workbudou pracovat

Pomocné sloveso 1. os. shall se vyskytuje hlavně v britské angličtině, avšak i zde alternuje s will, 'll: I/we shall come, I/we will come, I/we'll come. V americké angličtině se v běžně mluvenm jazyce v 1. os. užívá jen will, 'll. I/we shall (come) je zde omezeno na literární a formální styl.
V otázce je užívání pomocných sloves stejné jako ve větě oznamovací, avšak zatímco v oznamovací větě shall a will jako prostředky futura pozbývají svůj modální význam, srov. I shall/will/'ll be sixty next month příští měsíc mi bude šedesát, v otázce 1. a 2. os. se často modální význam uchovává: What shall I do? Co budu dělat?/Co mám dělat? (modalita záhodnostní), Will you come? Přijdete?/Přijďte (výzva). Shall I/Shall we (come) se vyskytuje i v běžné mluvené americké angličtině, avšak má zde vždy modální význam „mám“. V britské angličtině se vedle futurálního shall I/shall we užívá též will I/will we.

Poznámka: Ve formálním stylu se shall vyskytuje místo will v 2. os. v otázce: Shall you come? Přijdete?

Záporné tvary jsou I shall not/shan't come, he will not/won't come, won't you come? will you not come? atd.
Vedle budoucího času má angličtina předbudoucí čas, který se liší tím, že za pomocným slovesem shall/will následuje místo přítomného infinitivu infinitiv minulý:

I shall have workedwe shall have worked
budu pracovat/mít odpracovánobudeme pracovat/mít odpracováno
you will have workedyou will have worked
budeš pracovat/mít odpracovánobudete pracovat/mít odpracováno
he/she/it will have worked they will have worked
bude pracovat/mít odpracovánobudou pracovat/mít odpracováno
  
I shall have writtenwe shall have written
napíšu/budu mít napsánonapíšeme/budeme mít napsáno
you will have writtenyou will have written
napíšeš/budeš mít napsánonapíšete/budete mít napsáno
he/she/it will have written they will have written
napíše/bude mít napsánonapíší/budou mít napsáno

Vedle systému prostých temporálních tvarů slovesných má angličtina paralelní systém průběhových tvarů slovesných. Průběhové tvary se skládají z pomocného slovesa be v příslušné temporální formě a přítomného příčestí lexikálního slovesa.

I workI am workingpracuji
I workedI was workingpracoval jsem
I have workedI have been workingpracoval jsem
I had workedI had been workingpracoval jsem
I shall workI shall be workingbudu pracovat
I shall have workedI shall have been workingbudu pracovat

Zápor a otázka se tvoří stejně jako u ostatních složených tvarů slovesných: he is not working nepracuje, are you working? pracujete? aren't they working? are they not working? nepracují?