4.72.21 Any ve větách tázacích a záporných

Any (přízvučné i nepřízvučné) ve větách tázacích a záporných plní stejnou funkci jako some v odpovídající větě oznamovací kladné. V tomto bodě se angličtina od češtiny zásadně liší, neboť proti českému nějaký má prostředky dva, some a any, rozlišené distribučně. Srovnej There are some changes in the programme. V programu jsou nějaké změny. – There aren't any changes in the programme. V programu nejsou žádné změny. He made some money. Vydělal nějaké peníze. – Did he make any money? Vydělal nějaké peníze? – He didn't make any money. Nevydělal žádné peníze.
Rozdíl mezi přízvučným a nepřízvučným any se projevuje v míře uplatnění kvantifikačního významu. Nepřízvučné any u nepočitatelných substantiv a plurálu se blíží neurčitému členu, srov. Did you have any luck? Měl jste štěstí? Are there any eggs in the fridge? Jsou v lednici (nějaká) vejce? (Kvantitativní význam je zde oslaben.)
Any s jistým stupněm přízvuku je kvantifikátor označující nejen neurčitou kvantitu, ale i kvalitu, např. Are there any suggestions? Jsou nějaké návrhy? (Ptáme se na kvantitu i na druh.) U počitatelných singulárů stojí any v protikladu k neurčitému členu, srov. Is there a chance of success? Je naděje na úspěch? Is there any chance (= any sort of chance) of success? Je nějaká naděje na úspěch? V běžně mluveném jazyce se i zde tento protiklad někdy stírá, srov. This bucket hasn't any handle. Tohle vědro nemá držadlo. Any je zde užito místo neurčitého členu: This bucket hasn't a handle.
Jiný rozdíl mezi any a neurčitým členem spočívá v tom, že any není generické. Proto ve větě jako You mustn't spoil a dog/dogs (Pes/psi se nesmějí rozmazovat) není užití any při zachování generického významu možné.
Stejně jako some i any tvoří vazbu s of, např. Can any of you help me? Může mi někdo z vás pomoci? Avšak na rozdíl od some any v této vazbě odkazuje nejen na plurál nebo singulár nepočitatelného substantiva (např. Are any of these books yours? Jsou některé z těchto knih vaše? It isn't any of my business. Není to moje věc. Nic mi do toho není.), nýbrž i na singulár počitatelného substantiva, srov. Can any of you make a fouth at bridge? Může někdo (= jeden) z vás dělat čtvrtého do bridže? Is any of you ready? Je některý (někdo) z vás hotov?
Stejným způsobem jako v přímých otázkách se any užívá v nepřímých otázkách, např. I wonder whether it's any good. Rád bych věděl, je-li to k něčemu. V podmínkových větách se užívá jak some, tak any, často bez zřetelného rozdílu ve významu. Většinou však věty s any mají hypotetičtější povahu, např. In case there's any misunderstanding I want to explain that… Pro případ nějakého nedorozumění chci vysvětlit, že... With any luck (if he has any luck) he'll be able to find something suitable. Při troše štěstí (bude-li mít štěstí), se mu podaří najít něco vhodného.
Any se dále užívá v restriktivních větách vztažných, má-li antecedent jedinečnou modifikaci (jako superlativ nebo only) nebo zahrnuje-li univerzální kvantifikátor (pozitivní i negativní), např. the only fact that holds any weight jediný fakt, který má nějakou váhu; nobody who has any ambition nikdo, kdo má nějakou ctižádost.
Any v záporných větách představuje jiný typ kvantifikátoru než any v otázkách. Zatímco se any v otázkách řadí k existenciálnímu kvantifikátoru some, tj. odpovídá (stejně jako some) českému nějaký, v záporných větách, jelikož je v dosahu záporu, se řadí k univerzálnímu kvantifikátoru no, tj. odpovídá českému žádný, srov. It didn't make any impression.It made no impression. Neudělalo to žádný dojem.
Na rozdíl od otázek, v nichž any a some mají v podstatě stejný význam (rozdíl je pouze v předpokladu mluvčího, pokud jde o polaritu odpovědi), v záporných větách je význam some a any rozlišen. Srovnej I didn't attend any of the lectures. Žádných přednášek jsem se nezúčastnil. – I didn't attend some of the lectures. Některých přednášek jsem se nezúčastnil.
Jako zápor se chovají nejen jednoznačně záporné prostředky jako slovesný zápor, no žádný (a jeho kompozita, viz 4.73), never nikdy, nor, neither ani, nýbrž i některá jiná slova, jejichž význam je záporný jen zčásti, např. hardly sotva, stěží, nearly, almost téměř, little, few málo, seldom zřídka aj., srov. There was little likelihood of any customers walking in at that hour. Bylo málo pravděpodobné, že by v tu dobu přišli nějací zákazníci. We have received hardly any replies. Nedostali jsme skoro žádné odpovědi.
Jiná slova obsahující záporný komponent ve svém lexikálním významu, např. fail selhat, prevent zabránit, avoid vyhnout se, ignorant nevědomý, reluctant zdráhající se, without bez, lack nedostatek, absence nepřítomnost apod., se však chovají jako slova kladná, tj. any má stejný význam jako v oznamovací větě kladné (viz 4.72.22).
Any se též často vyskytuje v závislých větách obsahových po záporné větě řídící, např. I can't imagine that anybody could have fallen for it. Neumím si představit, že na to někdo mohl naletět. (Případy přesunutého záporu viz 12.15.9.)

Poznámka: V americké angličtině se častěji než hardly any vyskytuje almost no (způsob vyjadřování obdobný českému), srov. Almost no work has been done on the problem of alienation. Na problému odcizení nebyla ještě udělána skoro žádná práce. Užívání any se v americké angličtině dále liší tím, že má též funkci adverbia (stejně jako some, viz 4.72.12, pozn. 4) v případech jako Did it help any? Pomohlo to trochu (vůbec)? It didn't help any. Nepomohlo to vůbec. (V britskéké angličtině většinou at all.)