3.22.1 Látka – jednotlivina

Nepočitatelné substantivum označuje látku, počitatelné substantivum jednotlivinu z této látky, např. cake koláč – a cake/cakes koláč/koláče (a slice of cake kousek koláče – fancy cakes vábně vyhlížející koláčky), chocolate čokoláda – a chocolate/chocolates čokoládové bonbony, stone kámen, kamení – a stone/stones kámen/kameny (a wall made of stone zeď z kamene – throw stones házet kamení, precious stones drahé kameny), brick cihla, cihly (cihloví) – a brick/bricks cihla, cihly (a pile of brick(s) hromada cihel, make bricks dělat cihly, you're a brick jsi moc hodný), coal uhlí – a coal/coals uhel/uhly (a supply of coal for winter zásoba uhlí na zimu – a hole in the carpet made by a hot coal díra v koberci propálená žhavým uhlem), copper měď – a copper/coppers měďák (měděná mince), kotel, rock skála – a rock/rocks balvany (a house built upon rock dům postavený na skále – a road blocked by fallen rocks silnice zatarasená spadlými balvany), straw sláma – a straw/straws stéblo slámy, slámka (mats made of straw rohože ze slámy – suck lemonade through a straw pít citronovku slámkou, catch at a straw, clutch at straws chytat se stébla). Podobně oak, beech, birch aj. označují nejen jednotlivé stromy (dub, buk, bříza), ale i dřevo a porost: oak dub (poč.), dubové dřevo, dubový háj, dubina (nepoč.) atd.
Lze sem řadit též hair vlasy – a hair/hairs vlas, chlup. Patřilo sem i wood dřevo se zaniklým významem „strom“; v současném jazyce je jen a wood/woods les.
V uvedených případech často nelze rozhodnout, který člen je základní a který odvozený. V případech významového zúžení typu fish ryba (živočich) – fish ryba (pokrm) je zřejmě základní užití počitatelné a nepočitatelné užití je od něho odvozeno. Podobně a lamb/lambs jehně – lamb jehněčí, a chicken/chickens kuře (pták) – chicken (jídlo), duck kachna a další názvy pokrmů z drůbeže, ryb a zvěřiny.