8.62.3 Slovesa kauzativní

Tranzitivní užití mají i slovesa nebo slovesné významy inherentně intranzitivní jako march kráčet, pochodovat, walk kráčet, jít pěšky, gallop klusat, jump skákat, swim plavat, starve hladovět, sweat potit se, work pracovat aj. Tranzitivnost těchto sloves je však zvláštního druhu. Je omezena jen na některá intranzitivní slovesa a připouští v předmětu především substantiva, která se normálně vyskytují jako podmět těchto sloves. Podmět intranzitivního slovesa je konatelem nebo nositelem děje označovaného slovesem a tato role zůstává i předmětu v tranzitivním užití. Podmět tranzitivního užití je pak iniciátor děje realizovaného předmětem. Tento typ tranzitivnosti se označuje jako kauzativnost. V češtině tranzitivnímu užití odpovídá jiné sloveso, popř. opis. Srov. I hurried off spěšně jsem odešel – dont't hurry me nespěchej na mne, the candidate passed/failed kandidát prošel/neprošel – he passed/failed the candidate nechal kandidáta projít/propadnout. Will the clothes shrink in the wash? Srazí se šaty při praní? – Will hot water shrink the clothes? Srazí se šaty v horké vodě?

Poznámka: Neodpovídá-li sémantika podmětového substantiva roli iniciátora nebo předmětového substantiva roli konatele, vazba není možná, srov. The doctor sweated the patient. Doktor přiměl pacienta k pocení. Ale nikoliv *The long climb sweated us – pouze The long climb made us sweat. Při dlouhém výstupu jsme se zpotili.

Ve starším jazyce byla intranzitivní a kauzativní slovesa odlišena morfologicky. Z této distinkce se zachovaly některé zbytky jako lie ležet – lay položit, sit sedět – set dát (někam), postavit, položit, fall padat – fell skácet (strom), rise stoupat, vstát – raise zvýšit, drink pít – drench promočit aj. Nejlépe se původní syntakticko-sémantický vztah zachoval u dvojice rise/raise. Srov. též české vřítvařit, visetvěšet aj.
Pravidelným prostředkem vyjadřování kauzativního vztahu v současném jazyce jsou perifrastická slovesa s významem „přimět/dohnat/přinutit (někoho, aby něco udělal)“: make/have/let somebody do something, get/force/induce/compel/impel aj. somebody to do something (viz 15.13.21, 23).