3.43 Substantiva rodově nerozlišená

Četná substantiva mohou označovat oba rody (mužský i ženský, tzv. dual gender). Tento případ je v češtině výjimkou, např. host stejně jako guest může být osoba mužského i ženského rodu. Srovnej assistant asistent(ka), author autor(ka), artist umělec, umělkyně, cook kuchař(ka), cousin bratranec, sestřenice, crony blízký přítel, blízká přítelkyně, doctor doktor(ka), editor redaktor(ka), foreigner cizinec, cizinka, friend přítel(kyně), guest host, inhabitant obyvatel(ka), librarian knihovník, knihovnice, member člen(ka), musician hudebník, hudebnice, neighbour soused(ka), nurse ošetřovatel(ka), parent rodič, person osoba, pupil žák(yně), reader čtenář(ka), servant sluha, služebná, speaker mluvčí, stranger neznámá osoba, teacher učitel(ka), writer spisovatel(ka) a mnoho dalších. Např. my neighbour Mr. Bond můj soused pan Bond – my neighbour Miss Bond moje sousedka slečna Bondová, our guest took his leave náš host (mužského rodu) se rozloučil – our guest took her leave náš host (ženského rodu) se rozloučil, Professor Baker and his wife profesor Baker a jeho manželka – Professor Baker and her assistant profesorka Bakerová a její asistent(ka).
Je-li třeba u této skupiny vyjádřit rod explicitně, užívá se způsobu uvedeného v 3.42, např. lady doctor doktorka.
Na některá substantiva (hlavně mláďata) lze odkazovat zájmeny všech tří rodů. Tak v případě baby (malé) dítě, child dítě při odkazování na určité dítě, k němuž má mluvčí vztah, se užívá he nebo she podle pohlaví, např. That child will be sick if he eats any more/if she eats any more. Tomu dítěti bude špatně, bude-li (on/ona) ještě něco jíst. Pokud pohlaví dítěte není známo nebo na něm nezáleží, užívá se it: Every child reacts in its own way. Každé dítě reaguje svým způsobem (po svém). V odborném jazyce se ve funkci bezrodého zájmena v tomto případě užívá he, např. A child's acquisition of his mother tongue is by no means an automatic process. (Christophersen 56) Osvojování mateřštiny u dítěte nikterak není automatický proces.

Poznámka: Kolektiva se konstruují buď jako neživotný singulár it nebo jako životný plurál they (viz 3.12.1).