13.32 Předmět nepřímý

Nepřímý předmět je předmět typu dativního. Vyjadřuje druhého, zpravidla životného aktanta vedle předmětu přímého. Formálně se vyznačuje postavením před předmětem přímým. Většinou alternuje s předložkovým předmětem s to nebo for (v postavení za předmětem přímým) a může se stát podmětem pasiva. V češtině odpovídá předmětu dativnímu u sloves pojících se s dativem a akuzativem (nikoliv u sloves pojících se se samotným dativem; tomu v angličtině odpovídá buď předmět přímý nebo předložkový, nejčastěji s předložkou to, viz 13.31.2, 13.33). Na rozdíl od různorodé sémantiky předmětu přímého nepřímý předmět má v podstatě jednu sémantickou roli. Vyjadřuje skutečného nebo zamýšleného recipienta předmětu slovesného děje. V nejtypičtějších případech je mezi nepřímým a přímým přdmětem vztah v širokém smyslu posesivní, neboť jako výsledek slovesného děje recipient má (nebo nemá) objekt označený přímým předmětem ve svém držení. Ze sémantiky nepřímého předmětu vyplývá, že může být vyjádřen pouze substantivem nebo zájmenem, např. Have you given the secretary my message? Dal jste sekretářce můj vzkaz. I wish you a pleasant journey. Přeji vám příjemnou cestu. (Jediný případ větného vyjádření je substantivní věta vztažná, viz 16.22.1.)
Hlavní výjimka z pravidla, že nepřímý předmět předchází před předmětem přímým, nastává, jsou-li oba předměty vyjádřeny osobním zájmenem. V tomto případě vedle pravidelné konstrukce s předložkovým pádem give it to me (dej mi to) a konstrukce s normálním slovosledem (častější v americké angličtině) she gave me it (dala mi to) se vyskytuje (hlavně v britské angličtině) slovosled s převráceným pořadím obou předmětů, např. Give me that key. Give it me I say. Dej mi ten klíč. Dej mi ho, povídám. Podobně give it him dej mu to, show it her ukaž jí to aj.
Nepřímý předmět alternující s předložkovým předmětem s to se vyskytuje po slovesech allot přidělit, assign určit, přidělit, přiřknout, bring přinést, cause způsobit, dealt (she dealt him a hard blow zasadila mu těžkou ránu), deny popřít, upřít, do dělat, drop (she dropped me a hint naznačila mi něco, he dropped me a few lines napsal mi pár řádek), give dát, grant udělit, grudge nepřát, hand podat, leave odkázat, lend půjčit, offer nabídnout, owe dlužit, pass podat, pay zaplatit, promise slíbit, sell prodat, set (he set the boys a difficult task dal chlapcům těžký úkol), show ukázat, spare ušetřit, věnovat (can you spare me a copy můžete mi věnovat výtisk), tell říci, throw hodit, wish přát aj., např. will you hand me the dictionary, please podej mi prosím tě slovník (srov. I handed the dictionary to the librarian podal jsem slovník knihovníkovi, I was handed the dictionary byl mi podán slovník), she offered us tea nabídla nám čaj (srov. she offered tea to her guests nabídla čaj hostům, we were offered tea byl nám nabídnut čaj).
Nepřímý předmět alternující s předložkovým předmětem s for se vyskytuje po slovesech buy koupit, bring přinést, build postavit, call zavolat, change rozměnit (peníze), choose vybrat, make, do dělat, get, procure opatřit, find nalézt, leave nechat (I left him a note nechal jsem mu tam lístek), pour nalít, save ušetřit, schovat (save me some cake schovej / nech mi kousek koláče) aj., např. I found her a corner seat našel jsem jí místo v rohu (srov. I found seats for all of us našel jsem místa pro všechny, all of us were found seats pro nás všechny byla nalezena místa), can you procure me a sample? můžete mi opatřit vzorek? (srov. they procure samples for prospective customers opatřují vzorky pro perspektivní zákazníky), can you change me a five-pound note? můžete mi rozměnit pětilibrovou bankovku? (srov. can you change a note for me? můžete mi rozměnit?) apod.
Některá slovesa alternativní předložkovou vazbu nemají (envy závidět, forbid zakázat, forgive, pardon odpustit, refuse odmítnout, strike udeřit aj.). také pasivum s nepřímým předmětem v podmětu je u některých sloves neobvyklé, ba nemožné (make, do, drop, call, choose, change aj.; save a spare tvoří toto pasivum pouze ve významech we were saved a lot of expense bylo nám ušetřeno mnoho výloh, I was spared a lot of trouble byl jsem ušetřen sousty nepříjemností). Nicméně v současném jazyce jde o produktivní konstrukci, která se šíří k stále většímu počtu sloves.

Poznámka: Ask má alternativní vazbu s of, srov. he asked me a favour / he asked a favour of me požádal mě o laskavost, proto se k ditranzitivním slovesům typu give, find neřadí.

Po slovesech dicendi bývá nepřímý předmět konstruován s přímým předmětem infinitivním nebo větným, např. he told me not to stir from the phone řekl mi, abych se nehnul od telefonu, tell her what you like řekni jí, co chceš, I advised / recommended him to take unpaid leave / that he should take unpaid leave radil jsem / doporučil jsem mu, aby si vzal neplacenou dovolenou apod. Infinitiv a závislá věta se should představují závislou větu imperativní.
Anglický nepřímý předmět má většinou roli recipienta. Případů, v nichž představuje účastníka slovesného děje, jemuž se odnímá (opak recipienta), je málo, např. deny sb. sth. zapřít, upřít někomu něco, forbid sb. sth. zakázat někomu něco, grudge sb. sth. nepřát někomu něco, refuse sb. sth. odmítnout někomu něco aj. Čeština má takových sloves více, např. vzít, krást, schovat. Angličtina zde aktanta, jemuž se odnímá, konstruuje jako předložkovou vazbu s from: If I happen to see you riding in the street, I'll take your bike away from you. Uvidím-li tě jezdit na ulici, vezmu ti kolo. She hid / concealed the chocolates from the children. Schovala dětem (před dětmi) bonbony.

Poznámka 1: U sloves vzít, schovat je český dativ dvojznačný, neboť může označovat jak osobu, které se odnímá, tak recipienta. Angličtina tyto významy rozlišuje, srov. schovala dětem (= pro děti) bonbony she saved the children some chocolates (=she saved some chocolates for the children) – schovala dětem (= před dětmi) bonbony she hid the chocolates from the children. V angličtině může být dvojznačná vazba s from, srov. he has never taken anything from me (1) nikdy mi nic nevzal, (b) nikdy si ode mne nic nevzal.

Poznámka 2: Nepřímý předmět označující osobu, které se odnímá, lze převést na posesivní konstrukci, srov. he stole the purse from her / he stole her purse ukradl jí peněženku / ukradl její peněženku. U nepřímého předmětu recipientského tento vztah není.

Přestože je nepřímý předmět vždy implikován sémantickou strukturou slovesa, není syntakticky nezbytný a většiny ditranzitivních sloves lze užít i bez něho, např. she refused her consent odmítla svůj souhlas, the delay caused much trouble zdržení způsobilo mnoho nepříjemností, I'd give anything to know what happened dal bych nevímco za to, abych se dozvěděl, co se stalo.
Přítomnost přímého předmětu vedle nepřímého je závaznější, neboť v mnoha případech vynecháním přímého předmětu nepřímý předmět pozbývá svou recipientskou roli a stává se předmětem přímý, srov. I found her a corner seat našel jsem jí místo v rohu (S-V-Oi-Od) – I found her našel jsem ji (S-V-Od); podobně would you pass me the butter podal byste mi prosím vás máslo – he passed me (in the street) minul mě / šel kolem mne (na ulici); he left her some money odkázal jí nějaké peníze – he left her opustil ji; have you saved me a piece of cake? schovala jsi mi kousek koláče? – you've save me zachránil jsi mě aj.
Po některých slovesech si však životný aktant přece jen uchovává funkci recipienta, i když je jediným předmětovým doplněním, např. they paid him twenty pounds zaplatili mu dvacet liber – they paid him zaplatili mu, he forgave me my offence odpustil mi můj prohřešek – he forgave me odpustil mi. Podobně he told / showed / promised me řekl / ukázal / slíbil mi to (v češtině zde musí být přímý předmět vyjádřen). Po give je v tomto případě nutné to, např. Robin Hood gave to the poor Robin Hood dával chudým, to give to charity dávat na dobročinnost. Po write, wire, telegrah, phone, signal, cable aj. užívání to při vypuštění přímého předmětu kolísá, srov. he wrote me an account of his journey napsal mi zprávu o své cestě – he write (to) me from time to time píše mi čas od času; po signal, wire, telegraph, cable má nepřímý předmět fakultativní to, i když následuje přímý předmět (infinitivní nebo větný): he signalled (to) the waiter to bring the menu kývl na číšníka, aby přinesl jídelní lístek; he wired / telegraphed (to) his brother that he would be delayed telegrafoval bratrovi, že se zpozdí.
V případech jako she gave my arm a squeeze (stiskla mi ruku [paži]), I gave my body a good scrubbing (pořádně jsem se vydrhnul), she gave the door a push (strčila do dveří), I shan't give it a thought (vůbec na to nepomyslím) máme zdánlivě co činit s neživotným recipientem. Avšak jak ukazuje možnost univerbizace slovesa a přímého předmětu (která převládá v češtině, srov. ekvivalenty) to give a squeeze = to squeeze, to give a scrubbing = to scrub atd., vazba zahrnuje pouze dva aktanty, podmětového a předmětového, který při disociaci slovesného významu na složku formální (verbum finitum) a významovou (dějové jméno) nabývá formy nepřímého předmětu, neboť jako přímý předmět je konstruována lexikální složka slovesného významu, dějové jméno. Obdobná syntaktickosémantická struktura se vyskytuje i s životným osobním předmětovým aktantem, srov. give me a ring zatelefonujte mi (= ring me up), they gave us the slip uklouzli nám.
Ve větách se skutečným nepřímým předmětem univerbizace není možná, neboť sloveso zahrnuje tři aktanty, činitele (podmět), zasažený předmět (předmět přímý) a recipienta (předmět nepřímý), srov. I lent him my field glasses půjčil jsem mu dalekohled, they sent us a catalogue poslali nám katalog apod.