8.51 Formální třídy lexikálních sloves

Z formálního hlediska se tato slovesa dělí na jednoslovná, např. wander putovat, toulat se, remove odstranit, underestimate podcenit apod., a víceslovná, např. pick up zdvihnout, sebrat, turn over převrhnout, obrátit, catch up with dohonit, do away with odstranit, skoncovat (s čím) apod.