6.83 Význam komparativu a superlativu

Komparativ se užívá při srovnávání dvou osob nebo předmětů k vyjádření relativně vyššího stupně vlastnosti označované příslušným adjektivem. Předmět, s kterým se srovnává, může být buď explicitně vyjádřen (nejčastěji bývá uveden pomocí than než), nebo jen implikován. Např. Jane is prettier than Mary Jana je hezčí než Marie, Mary is pretty but Jane is prettier Marie je hezká, ale Jana je hezčí (rozumí se než Marie). Which alternative is more acceptable? Která alternativa je přijatelnější?
Stupeň vlastnosti označované komparativem je pouze relativní, např. věta the river is deeper here than beyond the bridge (řeka je zde hlubší než za mostem) nevypovídá o skutečné hloubce popisovaného místa, nýbrž jen srovnává relativní hloubku dvou míst v řece, která mohou být obě mělká.

Poznámka: V antonymických adjektivních dvojicích jako small malý – large velký, deep hluboký – shallow mělký, old starý – young mladý, high vysoký – low nízký, fast rychlý – slow pomalý apod. bývá jeden člen základní (bezpříznakový) v tom smyslu, že při srovnání může zahrnout i člen z opačného konce škály příslušné vlastnosti, srov. a two-year-old baby dítě staré dva roky, nikoliv a two-year-young baby dítě dva roky mladé. Podobně how large is the room? (jak velká je ta místnost?), i když se ptáme na místnost docela malou. Užití příznakového členu v těchto případech vyžaduje určité kontextové podmínky, např. I know the room is small but how small is it? Vím, že je ta místnost malá, ale jak malá je?

Poznámka: Analytický komparativ může být před plurálem nebo nepočitatelným substantivem dvojznačný, např. we need more experienced workers (1) potřebujeme zkušenější pracovníky, (2) potřebujeme více zkušených pracovníků. V mluveném jazyce jsou tyto významy odlišeny přízvukem. V komparativu je jeden přízvuk zpravidla na adjektivu (more je nepřízvučné), kdežto je-li more kvantifikátor (srov. many), je stejně silný přízvuk na obou složkách premodifikace.

Někdy se může relativně vyšší stupeň vlastnosti chápat jako nová kvalita, a pak komparativ přestává být prostředkem srovnání a vyjadřuje novou vlastnost (absolutní význam komparativu). Absolutní komparativ se vyskytuje v češtině i v angličtině, avšak v angličtině je těchto případů méně, srov. vyšší vzdělání higher education, mladší generace the younger generation, nižší rostliny lower plants, ale starší člověk an elderly man, novější fotografie a recent photograph, vyšší ideály high ideals, „lepší“ člověk a respectable man aj. Komparativ se může intenzifikovat pomocí much, a lot, lots, a good deal, a great deal mnohem, far daleko, still, yet, even ještě aj., např. a much easier way mnohem snazší způsob, an even rarer case ještě vzácnější případ. Bilingualism is far more wide-spread nowadays than many people imagine. (Christophersen 62). Bilingvismus je dnes daleko rozšířenější, než si mnoho lidí představuje.

Poznámka: Still, even, yet se od ostatních intenzifikátorů, jakož i od komparativu bez intenzifikace liší tím, že přisuzují členu, s nímž se srovnává, vlastnost označovanou příslušným adjektivem v plné míře, nikoliv jen její relativní stupeň. Srovnej Jane is much/far prettier than Mary Jana je mnohem/daleko hezčí než Marie, kde ani jedna z dívek nemusí být hezká. Věta může pokračovat but even she can hardly be called pretty ale i o ní se dá sotva říci, že je hezká. Naproti tomu věta Jane is even prettier than Mary (Jana je ještě hezčí než Marie) implikuje, že Marie je hezká, ale Jana je ještě hezčí.

Komparativ může též být oslaben, a to pomocí rather, somewhat poněkud, hardly, scarcely sotva, stěží, a little, a bit trochu aj., např. a little easier way trochu snazší způsob, a somewhat rarer case poněkud řidší případ.
Věty srovnávací viz 16.23.31b.
Superlativ se užívá při srovnání tří nebo více osob či předmětů k vyjádření relativně nejvyššího stupně vlastnosti označované příslušným adjektivem. Základ srovnání může být opět explicitně vyjádřen, např. Yarmouth has the strangest history of all the British ports Yarmouth má nejpodivnější historii ze všech britských přístavů, nebo je jen implikován, např. the brightest boy in the class (= the brightest boy of the boys in the class) nejbystřejší chlapec ve třídě, the most remarkable achievement of the last decade nejpozoruhodnější úspěch posledního desetiletí.
Na rozdíl od češtiny se v neformálním stylu superlativu užívá též místo komparativu při srovnání dvou předmětů nebo osob, např. the youngest of their two daughters mladší z jejich dvou dcer, avšak tato vazba se nepociťuje jako zcela spisovná.
Kromě základní funkce vyjadřovat relativně nejvyšší stupeň vlastnosti se superlativu užívá absolutně k označení vlastnosti ve vysoké míře (elativ). V této funkci se užívá především superlativu opisného, který má v tomto případě člen neurčitý. Jinak jak superlativ, tak komparativ mají zpravidla člen určitý (viz 3.32.24e). Např. There's a most flattering review of your book in yesterday's newspaper. Ve včerejších novinách je nanejvýš lichotivá recenze vaší knihy.

Poznámka: Predikativní elativ nemá člen: his performance was most satisfactory jeho výkon byl velmi uspokojivý. V americké angličtině může mít i tento tvar též význam superlativu: jeho výkon byl (ze všech) nejuspokojivější. V britské angličtině superlativní význam vyžaduje určitý člen his performance was the most satisfactory.

Poznámka: Ve funkci elativu se vedle vazby s členem neurčitým vyskytuje v britské i americké angličtině též superlativ s členem určitým, který vyjadřuje ještě (absolutně) vyšší stupeň vlastnosti než normální elativ: isn't she the most attractive girl je to to nejpřitažlivější děvče.

Poznámka: Elativní užití superlativu je lexikálně omezeno, nejčastěji se vyskytuje u adjektiv vyjadřujících hodnotící postoj, srov. she is most charming je velmi (nadmíru) půvabná, ale nikoliv she is *most slim je nadmíru štíhlá.

V angličtině existuje též superlativní vazba, která nemá v češtině obdobu, substantivizovaný superlativ s posesivním zájmenem po předložce at, např. first thing in the morning I am not at my brightest hned po ránu nejsem zrovna nejbystřejší (v nejlepší intelekturální formě), on such occasions he is always at his blandest/at his most courteous při takových příležitostech se vždycky chová co nejpříjemněji/co nejzdvořileji.
Superlativ se může intenzifikovat pomocí by far zdaleka, např. this is by far the most efficient method/the most efficient method by far tohle je zdaleka nejúčinnější metoda, by far the quickest way zdaleka nejrychlejší způsob. Flektivní superlativ se též intenzifikuje pomocí very, např. the very best quality ta (vůbec) nejlepší jakost. Další intenzifikátory superlativu jsou quite (v britské angličtině), altogether, absolutely aj., např. quite/absolutely/altogehter the nicest holiday I've ever had naprosto/vůbec nejhezčí dovolená, jakou jsem kdy měl.

Poznámka: Několik adjektiv tvoří superlativ příponou -most [məʊst]. Jsou to adjektiva označující světové strany northernmost nejsevernější, southernmost nejjižnější, easternmost nejvýchodnější, westernmost nejzápadnější a některá jiná: foremost přední, nejpřednější, inmost, innermost nejvnitřnější, topmost vrcholný, utmost krajní. Poslední dvě se už jako superlativy nepociťují.

Poznámka: Původní latinské komparativy jako superior lepší, inferior horší, senior starší, junior mladší, anterior přední, prior předcházející (čemu) aj. se pojí s předložkou to: goods inferior to sample zboží horší než vzorek.