4.72.13 Kompozita se some

Podobně jako every (viz 4.71.1) tvoří some pronominální kompozita na -body, -one (označující neurčitou osobu) a -thing (označující neurčitou neživotnou entitu): somebody, someone někdo, something něco. Další kompozita jsou adverbiální: somewhere někde, někam, sometime někdy (at some time), sometimes někdy (at some times), somewhat poněkud, somehow nějak. Stejně jako samotné some se jeho kompozita užívají především v kladných větách oznamovacích (ve většině vět tázacích a záporných jejich funkci přijímají kompozita s any, viz 4.72.23). Např. Somebody is sure to be at home. Někdo je jistě doma. Something must have happened. Něco se muselo stát.
Somebody, someone, something nepřipouštějí vazbu s of. Místo *somebody of your friends je pouze one of your friends někdo z vašich přátel (viz 4.72.12).
Somebody, someone, something mohou mít jak specifickou, tak nespecifickou referenci, srov. Someone has left his gloves here. Někdo si tu zapomněl rukavice (nespecifická reference). – I spoke to someone who is in charge of this business. Mluvil jsem s někým, kdo má tu věc na starosti (specifická reference).
Na somebody, someone se odkazuje jako na 3. os. singuláru maskulina (popř. feminina, je-li zřejmé, že jde o ženu) nebo jako na 3. os. plurálu (stejně jako v případě everybody, everyone), např. Somebody has lost his/their keys. Někdo ztratil klíče.

Poznámka: Stejně jako přízvučné někdo přízvučné somebody s fakultativním neurčitým členem označuje důležitou osobnost, např. At home he was (a) somebody, but here he is just one of many. Doma to byl někdo, ale tady je to jeden z mnoha.

Poznámka: Something se vyskytuje ve vazbě s of a singulárem, např. He's something of a liar, kde odpovídá českému trochu: Je to trochu lhář.

Poznámka: Someone je třeba lišit od some one, spojení some s číslovkou one, např. The effect may be due to some one factor or to the combined operation of several factors. Ten účinek může být způsoben nějakým jednotlivým faktorem nebo společným působením několika faktorů.